ילקוט שמעוני, משלי פרק לא


המשך סימן תתקסד

דברי למואל מלך משא אשר יסרתו אמו -
אמר רבי יוחנן משום רשב"י:
מלמד שכפתו אמו על העמוד, אמרה ליה: מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי.
מה ברי -
הכל יודעים שאביך ירא שמים הוא, עכשיו יאמרו אמו גרמה לו.

ומה בר בטני -
כל נשים של בית אביך, כיון שמתעברות שוב אינן רואות פני המלך ואני דחקתי ונכנסתי, כדי שיהא לי בן זריז וממולא בתורה והגון לנביאות.

ומה בר נדרי -
כל נשים של בית אביך, היו נודרות ואומרות: יהא לי בן הגון וראוי למלכות ואני נדרתי ואמרתי: יהא לי בן מלובן ומזוקק והגון לנביאות.

אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין ולרוזנים אי שכר -
אמרה לו: בני, מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכרין ואומרין: למה לנו אל.

ולרוזנים אי שכר -
מי שכל רזי עולם גלויים לו לא ישתה יין וישתכר!

איכא דאמרי:
מי שכל רוזני עולם משכימין לפתחו ישתה יין וישתכר?!

א"ר יצחק:
מנין שחזר שלמה והודה לאמו?
שנאמר: כי בער אנכי מאיש - מנח, שכתוב בו: איש האדמה ויטע כרם.

ולא בינת אדם לי -

זה אדם הראשון, ששמע לקול אשתו וכו' (כתוב בירמיה ברמז ש"כ).

א"ר לוי:
מה עשתה בת פרעה?
נטלה סדין וקבעה בו כל מיני כוכבים ומזלות ופירשה אותו למעלה ממטתו, וכל זמן שהיה רוצה שלמה לעמוד, היה רואה הכוכבים והמזלות והיה ישן עד ארבע שעות, ובאותו יום נתקרב תמיד של שחר בד' שעות.

תנו שכר לאובד -
א"ר חנן:
לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים, שנאמר: תנו שכר לאובד ויין למרי נפש.

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב חסדא:
היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה ויין, כדי שתטרף דעתו עליו, שנאמר: תנו שכר לאובד ויין למרי נפש.

ותנא:
נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות ומביאות אותם, לא התנדבו נשים יקרות משל מי? מסתברא משל צבור, כיון דכתיב: תנו מדידהו.

דברי למואל מלך -
למה נקרא שלמה למואל?
א"ר ישמעאל:
באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש, נשא בתיה בת פרעה והיה שם צהלת שמחת בית המקדש וצהלת בת פרעה ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש,
הוא דקאמר מתלא:
כלא מחנפים למלכא.
ולכך נקרא: למואל - שהשליך עול מלכות שמים מעליו, כלומר למה לו אל, ובאותה שעה עלתה במחשבה לפני הקב"ה להחריב את ירושלים, הה"ד: כי על אפי ועל חמתי וגו' (כדכתוב בירמיה ברמז ש"כ).

אמר רבי לוי:
אותו היום נתקרב תמיד בארבע שעות והיו ישראל עצבים, שהיה יום חנוכת בהמ"ק ולא היו יכולין לעשות, מפני שהיה שלמה ישן והיו מתיראים להקיצו מפני אימת המלכות, הלכו והודיעו לבת שבע אמו והלכה היא והקיצתו והוכיחתו, הה"ד: משא אשר יסרתו אמו.

אמר ר' יוחנן:
מלמד, שכפפתו אמו על העמוד וכו' (כדלעיל):

אל תתן לנשים חילך -
שתהא רודף אחר זמה שהם מטלטלין דעתו של אדם ורועה זונות יאבד הון.

ודרכיך למחות מלכין -
התורה הזהירה ואמרה: ולא ירבה לו נשים - הזהר בדברים הללו שהם מחיית מלכין.

אל למלכים למואל -
מה לך אצל מלכים שאומרים: למה לנו אל לעשות כמעשיהם!

אל למלכים שתו יין -
מה לך להשוות עצמך למלכים השותים יין ומשתכרין ועושין כל מיני זמה, אל תעשה כמעשיהם!

ולרוזנים אי שכר -
מי שכל רזי עולם גלויםם לו ישתה יין וישתכר?!

פן ישתה וישכח מחוקק -
א"ר שמעון:
אלו דברי תורה החקוקים וכתוב בהן: לא תנאף.

וישנה דין כל בני עוני -
א"ל: הדין נמסר למלכות בית דוד, כמה דאת אמר: בית דוד דינו לבקר משפט.

תשתה יין ותשנה דין כל בני עוני?!
תזכה את החייב ותחייב את הזכאי?!

מכאן אמרו:

דיין ששתה רביעית יין אל ידין.
וכן חכם ששתה רביעית יין אל יורה.

תנו שכר:
לא נברא יין בעולם הזה אלא לשלם כו' (כדלעיל):

פתח פיך לאלם -
מכאן שאם אין טוענין ליורש וללוקח, שבית דין טוענין.

דבר אחר:
פתח פיך לאלם -
כנגד היתומים הוא אומר, שאין יודעין לטעון ועוד, שאין יודעים בעסק אביהם שבית דין טוענין בשבילם, הוי: אל דין כל בני חלוף - זה בני המת שחלף והלך לבית עולמו.

דבר אחר:
שהן חלופי אביהם, כמה דתימא: אשר אין חליפות למו וגו'.

א"ר חנינא:
זה שאין מניח לו בן.

פתח פיך שפט צדק -
שלא תעשה שתלמדם טענות.

ודין עני ואביון -
כמה דתימא: לא תטה משפט אביונך בריבו.

דבר אחר:
אלו הצדקות ומתנות עניים שהם דינם, שאתה צריך להוציא מן הגזלן ולתת להם, לקיים מה שנאמר: אל תגזל דל כי דל הוא.

דבר אחר:
דברי למואל מלך משא וגו' -
זו הייתה תורה שיסרתו לשלמה, שנקרא אם לומדיה, כמה דאת אמר: כי אם לבינה תקרא, אם כתיב.
ולמה נקרא הדבר משא?
לפי שדבר קשה בא לו, לכל מי שיעשה כמעשה שלמה.

מה ברי גו' -
אינו אומר מה בני אלא מה ברי, אלו צוואות ואזהרות של תורה, שהיא נקראת בר, כמה דתימא: נשקו בר בן יאנף גו' - שכל דבריה ברים, ועל אזהרות הכתובות בתורה: ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו הוא אומר דבר זה, לפי ששלמה לקח מבנות הנכרים והתחתן בהם, שנאמר: והמלך שלמה אהב נשים וגו' מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם אכן יטו וגו'.

חנניה בן ר' יהושע אמר:
לאהבה ממש, לזנות.

ר"י בר חלפתא:
להאהיבן לגיירן ולקרבן תחת כנפי השכינה.

ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר:
גם אותו החטיאו נשים נכריות, נמצאת אומר: חנניא בן אחי רבי יהושע ורבי שמעון בן יוחאי ור' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמרו דבר אחד.

ר' יוסי בן חלפתא פליג אתלתייהו:
ומה בר בטני -
התורה הזהירה על אשת איש, לכך כתוב בכאן: בטן, שבנואף ונואפת כתיב: וצבתה בטנה וגו' לצבות בטן.

ומה בר נדרי -
הזהירה תורה שלא לשתות, כדי שלא יבא להתעסק בזנות, ולכך כתוב כאן: נדרי כנגד פרשת נזיר הכתוב אחר פרשת סוטה, שכתוב: איש כי יפליא לנדור נדר וגו'.

אל תתן לנשים חילך -
אחר שדבר רוח הקדש אלו שלוש אזהרות ברמז, חזר ופרטן בפירוש, הדא הוא דכתיב: אל תתן לנשים חילך - כנגד נשים נכריות שלקח וסר לבבו מן הקב"ה, הוי: חילך - זו חילך של תורה, שנאמר: ולא ירבה לו נשים וגו' ועבר עליה.

ודרכיך למחות מלכין -
כנגד זנות אשת איש הכתוב מדבר, הדא הוא דכתיב: ודרכיך למחות, כמה דתימא: כי השחית כל בשר וגו', למחות דברי תורה היועצים אותך טובה, כמה דתימא: לי עצה ותושיה - ואין מלכין אלא עצות, כמה דתימא: להן מלכא מלכי ישפר עליך, הוי למחות מלכין, כמה דתימא: וכתב את האלות האלה וגו'.

אל למלכים למואל וגו' -
שלושה שמות נקראו לו:
ידידיה
קהלת
ושלמה,

ר' יהושע בן לוי אמר:
שבעה.
אגור,
בן יקה,
למואל,
איתיאל.

א"ר שמואל בר נחמן:
עיקר אוותינטא שלהם שלושה: ידידיה קהלת ושלמה,

מורי רבי שמואל בר' נחמן:
באלין ארבעתים, אלא שנתכנה בהם והוצרכו להדרש:
אגור -שאגר דברי תורה.
יקה - שהקיא דברי תורה כספל הזה, שהוא מתמלא בין שעתו ומתפנה בין שעתו.
למואל - שנם לאל ואמר: יכולני להרבות נשים ולא לחטוא.
איתיאל - שאמר: איתיאל ואוכל. ואומר: אל למלכים למואל.
אמרה תורה: שלושה דברים שנצטוו המלכים:
שלא להרבות נשים
ושלא להרבות סוסים,
ושלא להרבות כסף וזהב,

אין עליהם לומר לאל, שירבו ולא יחטאו.

אל למלכים שתו יין -
הרי זה אמור כנגד נזיר האמור אחר פרשת סוטה, שצריכין המלכים לשמור עצמן מן היין, וכן הרוזנים כדי שלא יבואו לידי זמה ויחייבו העולם.
ולמה הזהירה מלכים ורוזנים לבדם והלא כל בני אדם צריכין להזהר מן היין שלא ישתו ויקלקלו?
אלא מפני שסיפק ביד מלכים לשתותו ולעשות כל רצונן בעבירה, ואין מי שימחה בידם.

פן ישתה וישכח מחוקק -
שבשביל היין שישתה ישכח מה שצותה תורה למחוקק חקים של תורה, היא פרשת סוטה.

וישנה דין כל בני עוני -
הנואף הזה כשהוא הולך אצל אשת איש והיא מתעברה הימנו, נמצא אותו ממזר שאין לו דין חלק בנכסי בעלה, והוא יחלק עם בניו בנכסים שהיו סבורים שהוא בנו.

דבר אחר:
פעמים לא יניח הבעל בן ומן התורה ירושתו חוזרת לאחיו, וזה הממזר יירש ממונו שיהיו סבורים שהוא בנו, וישנה דין כל בני עוני, לכך הזהירה תורה אחר סוטה דין נזיר, שהיין גורם לנואף ונואפת לבוא לתקלה, הדא הוא דכתיב: איש או אשה כי יפליא וגו'.

אל למלכים למואל -
א"ר יוחנן:
אין נותנין מלכות למי שמפליג על דבריו של אל, ומי שעושה דברים של אל, הוא נתון מלך.

אל למלכים שתו יין -
אל ישתו מלכים יין, שמא ישכחו ויאמרו כאותו שאמר: מי ה' אשר אשמע בקולו וגו'.

ולרוזנים אי שכר -
אוי מן קדם חמרא.

פן ישתה וישכח מחוקק -
כל השותה יין הרבה, סוף שהוא שוכח ברמ"ח אברים שבו, הדא הוא דכתיב: פן ישתה וישכח מחוקק - מחקק כתיב, ואינון רמ"ח.

ר' חנינא בר פפא אמר:
אמר הקב"ה: בית גדול היה לי ולא החרבתיו אלא מפני היין.

ורבנן אמרין:
שני רוזנים היו לי ולא מתו, אלא מפני שנכנסו שתויי יין וכו'.
אמר הקב"ה: לפי שבעולם הזה יין תקלה לעולם, לעתיד לבא אני עושהו שמחה, הדא הוא דכתיב: והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס.

אשת חיל מי ימצא -
זו שרה, דכתיב בה: הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את.

ורחוק מפנינים מכרה-
שבאת ממרחק, שנאמר: ממרחק איש עצתי.

בטח בה לב בעלה -
שנאמר: למען ייטב לי בעבורך.

ושלל לא יחסר -
זה אברהם, שנאמר: ואברם כבד מאד במקנה.

גמלתהו טוב ולא רע -
שנאמר: ולאברם היטיב בעבורה.

דרשה צמר ופשתים -
בין יצחק לישמעאל, שנאמר: ותאמר (שרה) לאברהם גרש וגו'.

הייתה כאניות סוחר -
שהיתה מטולטלת ממקום למקום כספינה זו, שהיא מהלכת בים.

ממרחק תביא לחמה -
הנה נתתי אלף כסף לאחיך.

ותקם בעוד לילה ,
שנאמר: וישכם אברהם בבקר.

ותתן טרף לביתה -
ויקח לחם וחמת מים.

וחק לנערותיה -
בעצם היום הזה נמול אברהם - ואין חוק אלא מילה, שנאמר: ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם.

זממה שדה ותקחהו -
זו מערת המכפלה שנקברה בו.

מפרי כפיה נטעה כרם -
שנאמר: ויטע אשל, כמה דאת אמר: ויטע כרם.

חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה -
כשבאו המלאכים לבשרה, מיד חגרה בעוז מתניה, שאמר לה אברהם: מהרי שלוש סאים.

טעמה כי טוב סחרה -
ותאמר מי מלל לאברהם.


לא יכבה בלילה נרה -
אימתי?
ויחלק עליהם לילה.

לא תירא לביתה משלג -
אימתי?
כשהראה לו גיהינום, בשרו שאין אחד מבניה יורד לתוכה, שנאמר: והנה תנור עשן ולפיד אש למה?
שהן מקייימים שני דברים.

כי כל ביתה לבוש שנים -
שבת
ומילה.

מרבדים עשתה לה -
אימתי?
כשאמרו ליה: איה שרה אשתך - אמרו לה: מבושרת את, שאת יולדת בנים, ומהם יוצאים כוהנים גדולים משמשין באהל מועד.

שש וארגמן לבושה -
שנאמר: תכלת וארגמן.

נודע בשערים בעלה -
כשמתה שרה קפצה זקנה על אברהם, שנאמר: ואברהם זקן.

דבר אחר:
אשת חיל וגו' ורחוק מפנינים מכרה -
מהו מכרה?
ר' אבא בר כהנא אמר:
עבורה, כמה דאת אמר: מכורותיך ומולדותיך.
אברהם היה גדול מנחור שנה ונחור היה גדול מהרן שנה, שנה לעבורה של מלכה ושנה לעבורה של יסכה, והרן מוליד לשש, ואברם אינו מוליד!
ושרי אשת אברם לא ילדה לו.

דבר אחר:
אשת חיל -
זו תורה.

ורחוק מפנינים -
שהיתה לפני ולפנים, וזכה משה והורידה לישראל.

ושלל לא יחסר -
שלא היה חסר דבר ממנה.

דבר אחר:
אשת חיל מי ימצא -
אמרו: מעשה היה בר' מאיר שהיה יושב במנחה בשבת ודורש, ומתו שני בניו.
מה עשתה אמן?
הניחה שניהם על המטה ופירשה סדין עליהם.
במוצאי שבת בא רבי מאיר מבית המדרש, אמר לה: היכן שני בני?
אמרה לו: לבית המדרש הלכו.
אמר לה: צפיתי בבית המדרש ולא ראיתים.
נתנה לו הכוס של הבדלה והבדיל וחזר, ואמר לה: היכן שני בני?
אמרה לו: פעמים שהלכו למקום פלוני ועכשו הם באים, הקריבה לפניו לאכול, לאחר שאכל אמרה לו: רבי, שאלה יש לי לשאול.
א"ל: אמרי שאלתך.
אמרה לו: רבי, קודם היום בא אחד ונתן לי פקדון ועכשו בא ליטול, אחזיר לו או לאו?
אמר לה: בתי, מי שיש לו פקדון אינו צריך להחזיר לרבו?
אמרה לו: חוץ מדעתך לא הייתי מחזרת אותו.
מה עשתה?
תפשה אותו בידו והעלהו לחדר והקריבה אותו למטה, נטלה הסדין מעליהם וראה שניהם מתים מונחים על המטה, התחיל בוכה, ואומר: בני, בני, רבי, רבי.
בני -
בדרך ארץ ורבי - שהיו מאירין עיני בתורתן.
באותה שעה אמרה ליה: רבי, לא כך אמרת לי, שאנו צריכין להחזיר פקדון לרבו, כך ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך,

א"ר חנינא:
בדבר זה נחמתו ונתישבה דעתו לכך נאמר: אשת חיל מי ימצא.

א"ר חמא בר חנינא:
מפני מה מתו בניו של ר' מאיר בבת אחת?
מפני שהיו רגילים להניח בית המדרש ועוסקים באכילה ושתיה.

(דבר אחר:)
א"ר יצחק בר נחמיה:

כשם שנתן הקב"ה תורה לישראל בעשרים ושתים אותיות, כך הוא משבח הנשים הכשרות בעשרים ושתים אותיות.

הייתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה -
כגון: ר' אלעזר בר' שמעון דסליקו הנך ספנאי עיול ליה שתין עבדי כי נקיטין שתין ארנקי, עבדון ליה שתין מיני לפדא.
אמרה לה דביתהו לברת: אזלי בקרי באבוך מאי קא עביד האידנא, אתאי.
אמר לה: זילי אמרי לאמך: שלנו גדול משלה.
קרי אנפשיה: הייתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה.

ותקם בעוד לילה -
ר' יוחנן וריש לקיש,
ר' יוחנן אמר:

אין רנה של תורה אלא בלילה, שנאמר: קומי רוני בלילה.

ריש לקיש אמר:
ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה.

ריש לקיש הוה פשט קריא, וכד הוה מטי באילין קראי: ותקם בעוד לילה - קומי רוני בלילה הוא היה אומר: יפה למדני רבי יוחנן, חזר ואמר: לית אתון חמון אולפני מה נהיר באפוי. למה?
דהוא דלילא ויממא.
בתיה בת פרעה בכורה הייתה, ובתפלתו של משה נצולה, דכתיב: טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה - ליל שמורים הוא לה'.

לא תירא לביתה משלג -
אתה מוצא אברהם, עד שלא מל היה נופל על פניו, שנאמר: ויפול אברם על פניו והרשעים אינם נופלים בגיהינום, אלא בשביל הערלה, שנאמר: לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק, אבל הקב"ה מציל את ישראל לעולם הבא מגיהינום בזכות המילה.
אמר שלמה: לא תירא לביתה משלג - כי כל ביתה לבוש שנים: מילה ופריעה, ציצית ותפלין, העניק תעניק, נתון תתן, פתוח תפתח, עשר תעשר, עזוב תעזוב, וכו' (בסוף ישעיה ובתהילים ברמז תש"ט).

ר' ראובן בשם ר' חנינא:
עתיד הקב"ה למנות לו ישיבה של זקנים משלו, הדא הוא דכתיב: כי מלך ה' צבאות וגו' ונגד זקניו כבוד.
אמר שלמה: חמיתיה מצומצם ביניהון: נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ, ועתיד הקב"ה להיות ראש חולה לצדיקים, הדא הוא דכתיב: שיתו לבכם לחילה, והם עולים ומראים עליו כאלו באצבע, דכתיב: כי זה אלוהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות כאלין עולמתא, כמה דאת אמר: בתוך עלמות תופפות.

תרגם עקילס:
על מות - עולם שאין בו מיתה.
עלמות - שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא וכו' (כתוב בישעיה בפסוק וחפרה הלבנה).

סדין עשתה ותמכור -
תנו רבנן:
המצפה לשכר אשתו וריחים אינו רואה סימן ברכה לעולם.
שכר אשתו - מתקולתא, וריחים אגרתא, אבל עבדא ומזבנא אשבוחי קמשתבח בה קרא, דכתיב: סדין עשתה ותמכור.

עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון וכו' -
(בתהילים ברמז תש"ט).

מעשה בתלמיד אחד של רשב"י שיצא לחו"ל ובא עשיר והיו תלמידים רואים אותו ורוצים לצאת לחו"ל, ידע רשב"י והוציאם לבקעה שעל פני העיר והתפלל לפני הקב"ה ונתמלאה כל הבקעה דינרי זהב.
א"ל: מי שמבקש ליטול יטול, אלא הוו יודעים, שכל מי שיטול עכשיו חלקו של עוה"ב הוא נוטל, שאין מתן שכרה של תורה בעוה"ז, שנאמר: ותשחק ליום אחרון.

מעשה בר"ש בן חלפתא שבא ערב שבת ולא היה לו מאין לאכול, ערב שבת עם חשכה יצא חוץ לעיר והתפלל לפני הקב"ה, מיד נתנה לו אבן טובה מן השמים ונכנס ונתנה לשולחני ופרנס את השבת והיה יושב ואוכל בליל שבת.
אמרה לו אשתו: מהיכן אלו?
א"ל: ממה שפרנס הקב"ה.
אמרה לו: אם אין אתה אומר לי אין אני טועמת כלום!
א"ל: כך וכך היה המעשה,
אמרה לו: איני טועמת כלום עד שתאמר לי שאתה מחזירה במוצאי שבת!
א"ל: למה?
אמרה ליה: למחר אתה בא וחברך עמך והם נוטלים יותר ואתה נוטל פחות מהם.
למה?
שאין מתן שכרה של תורה אלא לעוה"ב, שנאמר: ותשחק ליום אחרון.
כיון שיצא השבת הלך והחזירה.

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה -
אמר ר' אלעזר:
וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד?
אלא תורה לשמה, זו תורה של חסד ותורה שלא לשמה, היא תורה שאינה של חסד.

ואיכא דאמרי:
ללמוד וללמד זו תורה של חסד,ושאינה ללמד זו תורה שאינה של חסד וכו' (כתוב בתהילים ברמז תתנ"ז)

צופיה הליכות ביתה -
אמר ר' יצחק:
בני ביתו של אברהם אבינו צופים היו, שנאמר: ויאמר לה מלאך ה'.

כמה מלאכים נזדווגו לה?
א"ר חמא בר חנינא:
חמישה, כל מקום שנאמר: אמירה מלאך.

א"ר חייא בר אבא:
בוא וראה מה בין ראשונים לאחרונים.
מנוח אמר לאשתו: מות נמות כי אלוהים ראינו.
והגר שפחת שרי ראתה כמה מלאכים ולא נתיראה מהם, אלא שהיתה רגילה בהם (כתוב ברמז קל"ז):

רבות בנות עשו חיל -
רבי יודן בר סימון אמר:
אברהם אבינו נצטווה על שבע מצות.
נח נצטווה על אבר מן החי.
אברהם על המילה,
יצחק חנך לשמונה,
יעקב על גיד הנשה,
יהודה על היבמה,
אבל את עלית על כלנה - רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה.
רמ"ח כנגד אברים שבאדם, כל אבר ואבר אומר לאדם: בבקשה ממך עשה בי המצוה הזאת! שס"ה כנגד מנין ימות החמה, ובכל יום ויום אומר: בבקשה ממך אל תעשה בי העבירה הזאת!

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה -
זה משה (כדכתוב בפרשת וזאת הברכה).

דבר אחר:
רבות בנות עשו חיל -
אלו ברכותיהן של ראשונים.

ואת עלית על כלנה -
אלו ברכותיו של משה.
אתה מוצא נח ברך את בניו היה בה מחלוקת, ברך אחד, קלל אחד, ברוך ה' אלהי שם.
ויאמר ארור כנען.

יצחק ברך יעקב היה בה קטטה, בא אחיך במרמה.
וישטום עשו את יעקב.

יעקב ברך את השבטים: פחז כמים אל תותר.
בסודם אל תבא נפשי.

בא משה לברך את ישראל, לא היה בה קטטה, שנאמר: יחי ראובן ואל ימות וכו' (כתוב בשמואל רמז קל"ו):

שקר החן והבל היופי -
שקר היה חנו של נח, ונח מצא חן.

והבל היופי -
זה יפיו של אדם הראשון, ותפוח עקבו היה מכהה גלגל חמה, ומכלם אשה יראת ה' היא תתהלל - זה משה.

אמר ר' יוסי בר ירמיה:
מפני מה משל הנביאים בנשים?
אלא מה אשה אינה מתביישת מבעלה לתבוע צרכי ביתה, כך אין הנביאים מתביישין לתבוע צרכיהם של ישראל מן הקב"ה וכו' (בשמואל ברמז קל"ו).

ידיה שלחה בכישור -
זו יעל שלא הרגתו בכלי זיין אלא ביתד, דכתיב: ידה ליתד תשלחנה.

ומפני מה לא הרגתו בכלי זיין?
לקיים מה שנאמר: לא יהיה כלי גבר על אשה.

כפה פרשה לעני -
זו אשה אלמנה צרפית, שכלכלה את אליהו בלחם ובמים.

לא תירא לביתה משלג -
זו רחב הזונה, כשבאו ישראל להחריב יריחו לא נתיראה מפני שנתנו לה סימן את תקות חוט השני.

מרבדים עשתה לה -
זו בת שבע וזכתה ויצא ממנה שלמה, שהיה מרוקם בשש וארגמן.

נודע בשערים בעלה -
זו מיכל שהצילה את דוד מן המיתה.

סדין עשתה ותמכור -
זו צללפונית שיצא ממנה שמשון, שפרנס את ישראל עשרים שנה.

עז והדר לבושה -
זו אלישבע בת עמינדב שראתה ארבע שמחות ביום אחד:
בעלה כהן,
אחיה נשיא,
בניה סגני כהונה,
יבמה מלך.

פיה פתחה בחכמה -
אשה חכמה שדבר עם יואב וסרח בת אשר היתה.

צופיה הליכות ביתה -
זו אשתו של עובדיה שהציל את בניה ולא עבדו ע"ז את אחאב.

קמו בניה ויאשרוה -
זו שונמית וזכתה שהחיה אלישע את בנה.

רבות בנות עשו חיל -
זו רות שנתקרבה תחת כנפי השכינה וזכתה ויצא ממנה דוד ושלמה, שרוו להקב"ה בשירות ובתושבחות:

דבר אחר:

שקר החן -
אין מתקבל לפני הקב"ה לא יופי ולא עושר.
ומהו (מבקש) [מתקבל]?
יראת חטא, שנאמר: אשה יראת ה' היא תתהלל.

כמה עשה אברהם אבינו לפני הקב"ה ולא נתהלל, במה נתהלל?

שהיה ירא חטא, שנאמר: כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה.
וכן הוא אומר: אל יתהלל חכם בחכמתו כי אם בזאת יתהלל המתהלל - מי שעשה את התורה מאל"ף ועד תי"ו, ואין זאת אלא תורה, ואברהם עשה את התורה מאל"ף ועד תי"ו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, לכך נאמר עליו: מזמור (קי"א), אודה ה' בכל לבב מאל"ף ועד תי"ו, וכן מזמור קי"ב שלאחריו, כנגד שרה ואברהם.
מלמד, ששניהם קיימו את התורה מאל"ף ועד תי"ו.

    הפרק הקודם