ילקוט שמעוני, יהושע פרק יח


המשך סימן כט
וידברו בני יוסף את יהושע לאמור נתת לי גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני ה'.
ונתן לי עשרים אלף וחמש מאות (טו) יותר מאפרים אחי בסדר פנחס ונתקיימה הברכה בי: כה יהיה זרעך.

ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה.
לכו ותחבאו עצמכם ביערים כדי שלא תשלוט בכם עין הרע.
א"ל: מזרעא דיוסף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא, דכתיב ביה: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין.

ואמר ר' אבהו:
אל תקרי עלי עין אלא עולי עין.

רבי יוסי בר' חנינא אמר:
מהכא: וידגו לרוב.
מה דגים שבים אין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם.

הפרק הבא    הפרק הקודם