ילקוט שמעוני, שופטים פרק י


ותאמר להם הגפן.
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן:
מנין שאין אומרים שירה אלא על היין?
שנאמר: ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים.

אם אנשים משמח, אלהים במה משמח?

מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין.

סימן סו
וישימו לו בעלי שכם מארבים על ראשי ההרים ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם
היכי דמי גזלן?
אמר ר' אבהו:
כגון: בניהו בן יהוידע, שנאמר: ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו.

רבי יוחנן אמר:
כבעלי שכם.

ורבי אבהו מאי טעמא לא אמר מהאי?
אלא כיון דקא מיטמרי לאו גזלני נינהו.

ורבי יוחנן
הא דקא מיטמרי כי היכי דלא ליחזו בהו אינשי וליערקו מינייהו.

שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי:
מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מבגזלן?
אמר להם: זה השוה עבד לקונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו.
כביכול עשה עין של מטה כאילו אינו רואה, ואזן כאילו אינה שומעת, שנאמר: הוי המעמיקים מה' לסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו.
וכתיב: ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב, ואומר כי עזב ה' את הארץ אין ה' רואה.

אמר רבי מאיר משום רבן גמליאל:
משל לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה, אחד זמן את בני העיר ולא זמן את בני המלך, ואחד לא זמן את בני העיר ולא את בני המלך.

רבי שמעון מייתי לה מהכא:
והבאתם גזול את הפסח ואת החולה
מה פסח מום שבגלוי אף גזלן בגלוי.

ר' יוסי בשם ר' אבהו:
לפני תשעה גנב (יג) לפני עשרה גזלן.


הפרק הבא    הפרק הקודם