ילקוט שמעוני, שופטים פרק יב


המשך סימן סח
אבצן מבית לחם
אמר רבה בר יצחק אמר ר' (יצחק):
אבצן , זה בעז.

ואמר רבה בר יצחק:
ק"כ משתאות עשה בועז לבניו, שנאמר: ויהי לו שלושים בנים ושלושים בנות (שלושים בנות) שלח החוצה ושלושים בנות הביא לבניו מן החוץ ובכולם לא זמן את מנוח.
אמר: כודנא עקרה במאי פרעא לי.

תאנא:
וכולם מתו בחייו, והיינו דאמרי אינשי: בחייך דילדה אתתך שתין שתין מאי הנאה אית לך דילדה?
אכפל ואוליד חד טב דמשתין זריז.


הפרק הבא    הפרק הקודם