ילקוט שמעוני, שופטים פרק יד


המשך סימן סט
וירד שמשון תמנתה
וכתיב: הנה חמיך עולה תמנתה.

אמר ר' אלעזר:
שמשון שנתגנה בה, כתיב ביה ירידה.
יהודה שנתעלה בה, כתיב ביה עליה.

ר' שמואל בר נחמני אמר:
שתי תמנאות הוו:
חדא בירידה,
וחדא בעליה.

רב פפא אמר:
חדא תמנת הואי.
דאתי מהאי גיסא עליה, ודאתי מהאי גיסא ירידה.

וירד שמשון אל אביו ויאמר אותה קח לי כי היא ישרה בעיני
שמשון מרד בעיניו, לפיכך נקרו פלשתים את עיניו, שנאמר: ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו.

איני והא כתיב: ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא כי תואנה הוא מבקש מפלשתים?
כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזל.

רבי אומר:
שמשון תחילת קלקולו בעזה, דכתיב: וילך שמשון עזתה וירא שם אשה זונה ויבא אליה, לפיכך לקה תחלה בעזה, דכתיב: ויורידו אותה עזתה.

והא כתיב: וירד שמשון תמנתה?

תחילת קלקולו מיהא בעזה הייתה.

ויבואו עד כרמי תמנתה.
אמר ר' שמואל בר רב יצחק:
מלמד שהיו אביו ואמו מראים לו כרמי תמנתה זרועים כלאים, ואומרים לו: בני כשם שכרמיהם זרועות כלאים, כך בנותיהם זרועות כלאים.

ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא
אמר ר' אלעזר: (יז)
בשבעה מקומות כתיב: לא תתחתן בם.

אמר ר' אבין:
לאסור שבעת עממין.

וכה הוא אומר הכין?
אמר ר' יצחק:
אם ללצים הוא יליץ.

כתיב: ותחל רוח ה' לפעמו.

תרין אמוראין
חד אמר:

בשעה שהיה רוח הקודש שורה עליו, היו פסיעותיו כמצרעה ועד אשתאול.

וחד אמר:
שערותיו מקישות כזוג, והיה קולן [הולך] מצרעה ועד אשתאול.

סימן ע
ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא
ר' פנחס בשם רבי איבו:
בתורה בנביאים בכתובים מצינו שאין זוגו של איש אלא מן הקב"ה.

בתורה מנין?

דכתיב: ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר.

בנביאים מנין?
דכתיב: ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא.

בכתובים מנין?
דכתיב: בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת.

ויש שהוא הולך אצל זוגו ויש שזוגו הולך אצלו.
יצחק בא אצלו זוגו, שנאמר: וישא יצחק את עיניו וירא והנה גמלים באים.
יעקב הלך אצל זוגו, ויצא יעקב וגו'.

שבעת ימי המשתה אנו למדין מיעקב ומשמשון, כשירד לארץ פלשתים ולקח לו אשה ועשה משתה ושמחה שבעת ימים, שנאמר: ויהי כראותם אותו וגו'.

מה היו עושים?

היו אוכלים ושותים עמו, שנאמר: ויאמר להם שמשון אחודה לכם חידה וגו'.

החתן דומה למלך
מה המלך הכל מקלסין אותו,
אף החתן כן כל שבעת ימי המשתה.

מה מלך לובש בגדי כבוד,
אף החתן כן.

מה מלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים
אף החתן כל שבעת ימי המשתה.

מה מלך אינו יוצא לשוק לבדו.
אף החתן כן.

מה מלך פניו מאירות כאור החמה.
אף החתן כן, שנאמר: והוא כחתן יוצא מחופתו.

ויאמר להם מהאוכל יצא מאכל
אמר ר' שמואל בר נחמני:

בשעה שהתחיל רוח הקדש לקשקש בשמשון בשלושה מקומות התחיל, הדא הוא דכתיב: ותחל רוח ה' לפעמו וגו'. מהאוכל יצא מאכל, היה שמשון תמיה: אריה אוכל כל החיות ועכשיו יצא ממנו מאכל?!
כך אהרן ובניו אוכלים כל הקורבנות יצא מהם קרבן זה, קרבן אהרן ובניו.

הפרק הבא    הפרק הקודם