ילקוט שמעוני, שופטים פרק טו


המשך סימן ע
וילך שמשון וילכד שלוש מאות שועלים.
מאי שנא שועלים?
אמר ר' איבו בר נגדי אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' שמעון:
יבא מי שחוזר לאחוריו ויפרע מפלשתים שחזרו משבועתם.

ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים וישת
אמר ר' יצחק דבי רבי אמי:
הוא אוה לדבר טומאה, לכך נתלו חייו בדבר טמא.


הפרק הבא    הפרק הקודם