ילקוט שמעוני, שופטים פרק ז


סימן סג
ויבוא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה
שנו רבותינו:
ארבע משמרות הוי הלילה.

ר' נתן אומר:
שלוש.

מאי טעמא דר' נתן?

דכתיב: ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה, אין תיכונה אלא שיש לפניה ולאחריה.

ורבי מאי תיכונה?
תיכונה שבתיכונות.

ורבי מאי טעמא?

אמר ר' זריקא אמר ר' אמי אמר ר' שמעון בן לקיש:
כתוב אחד אומר: חצות לילה אקום להודות לך.
וכתיב: קדמו עיני אשמורות.

הא כיצד?
ארבע משמרות הוי הלילה.

ור' נתן סבר לה כרבי יהושע דתנן רבי יהושע אומר:
עד שלוש שעות, שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות שית דליליא ותרתי דיממא הוו להו שתי משמרות.

רב אשי אמר:
משמרה ופלגא נמי משמרות קרי להו.

הפרק הבא    הפרק הקודם