ילקוט שמעוני, שופטים פרק ח


המשך סימן סג
לא אמשול אני בכם ולא ימשול בני בכם ה' ימשול בכם
הם אמרו שלושה דברים, והוא אמר להם שלושה דברים:
אמר לו הקב"ה: חייך, שאני מעמיד ממך (יא) בן שימלוך שלוש שנים, כנגד שלושה דברים שאמרת, הוי ולפני כבוד ענוה, לפני שבר גאון, שלא נשבר אבימלך עד שנתגאה והרג את אחיו.

סימן סד
ויעש אותו גדעון לאפוד
אמר ר' שמעון בן לקיש:
שלושה הם שנאמר בהם בשיבה טובה.
אברהם ושווה לו,
דוד ושווה לו,
גדעון ולא שווה לו, שנאמר: ויעש אותו גדעון לאפוד ויהי למכשול.

ולמה עשה אפוד?

לפי (יב) שמנשה לא היה באבני אפוד כי אם אפרים ולא היה לו מזל, לפיכך עשאו.
ואע"פ שעשאו לשם שמים היה למכשול לכל ישראל, שכשלו בו וסברו דבר אחר הוא, ואמרו: לשם טעות נתכוון ותקנו.
ולפי שלא היה שבטו באפוד לא היה לו מזל באותו אפוד ובאותו תיקון.

וישימו להם בעל ברית לאלהים
זה זבוב בעל עקרון.
מלמד, שכל אחד ואחד היה עושה יראתו ומניחה בכיסו, כיון שזוכרה מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה.

ולא זכרו בני ישראל את ה'
למה?
שלא עשו חסד עם בית ירובעל, הוי אילו עשו חסד עם בית ירובעל זכרו את ה', הוי כל מי שהוא עושה חסד כאלו מודה בכל הנסים שעשה הקב"ה מיום שיצאו ישראל ממצרים, וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר.

הפרק הבא    הפרק הקודם