ילקוט שמעוני, שמואל ב פרק ד


המשך סימן קמב
ושמו מביפושת
תאנא: לא מפיבושת שמו אלא איש בושת שמו.

ולמה נקרא שמו מפיבושת?

שהיה מבייש פני דוד בהלכה, לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב, שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה.

הפרק הבא    הפרק הקודם