תנחומא, שמות, פרק ו

סימן א

וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני ה'
ילמדנו רבנו:

מהו שיקרא אדם את השם באותיותיו?

כך שנו רבותינו:

אלו שאין להן חלק לעולם הבא:
האומר אין תחיית המתים מן התורה,
ואין תורה מן השמים,
והאפיקורוס,
והלוחש על המכה ואומר: כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.
אבא שאול אומר:
אף ההוגה את השם באותיותיו.
ראה כמה קשה חלול השם.

אמר בן עזאי:
כביכול הקדוש ברוך הוא לא הזכיר שמו, עד שאמר שתי תיבות בראשית ברא, ואחר כך אמר: אלהים.

רבי שמעון בן אלעזר אומר:
אף משה לא הזכיר את השם, עד שאמר עשרים ואחד תיבות, האזינו השמים ואדברה וגו' (דברי' לב א), ואחר כך, כי שם ה' אקרא.
תדע לך, שלא גלה אותו לאבות העולם.

ולמה גלה אותו למשה?

על שהלך לגאול את ישראל.

מה כתיב למעלה מן העניין?

וישב משה אל ה' ויאמר, ה' למה הרעותה לעם הזה.
אם אמר אדם לגדול הימנו למה הרעותה, דבר קשה הוא אומר, ולא עוד, אלא אמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה.
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: חבל על דאבדין ולא משתכחין.
הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שדי, ולא אמרתי להם ששמי ה', כשם שאמרתי לך, ולא הרהרו אחר מידותיי.

אמרתי לאברהם:
קום התהלך בארץ לארכה וגו' (ברא' יג יז), בקש מקום לקבור שרה ולא מצא, עד שקנה בארבע מאות שקל כסף, ולא הרהר אחר מידותיי.

אמרתי ליצחק:
גור בארץ הזאת כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל (שם כו ג), בקש מים לשתות ולא מצא, שנאמר: ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמר לנו המים וגו' (בראשית כו כ), ולא הרהר אחר מידותיי.

אמרתי ליעקב: הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה (שם כח יג), בקש מקום לנטוע אוהלו ולא מצא, עד שקנה במאה קשיטה, ולא הרהר אחר מידותיי.

ואתה תחילת שליחותי אמרת לי: מה שמך, ועכשיו אתה אומר: ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך וגו'. לפיכך, עתה תראה אשר אעשה לפרעה וגו'. במלחמת פרעה תראה, ואין אתה רואה במלחמת שלושים ואחד מלכים שיעשה בהן נקמה יהושע תלמידך.

מכאן את למד, שנטל משה את הדין, שלא ליכנס לארץ. לפיכך כתיב: וידבר אלוהים אל משה, שישב עליו במידת הדין. ויאמר אליו אני ה', מידת רחמים, שאגאל את ישראל ואכניסם לארץ. לכך כתיב: וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי.

סימן ב

לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי וגו'
ואין לכן, אלא שבועה, שנאמר: לכן נשבעתי לבית עלי וגו' ( ש"א ג יד).
הלך משה ואמר להם כך: וידבר משה ולא שמעו אל משה מקצר רוח וגו'.
חזר משה ואמר: הן בני ישראל לא שמעו אלי. וידבר ה' אל משה דבר אל פרעה.
המשל אומר:
מן שטייא לית הנייא מן קצייה.
וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה
עשה אותן שווים.
אמר להם הקדוש ברוך הוא: היו נוהגין בו כבוד וחלקו כבוד למלך, שאני צריך לו לעשות בו את הדין.
לפיכך משה אומר לו: נלכה נא דרך שלשת ימים, פן יפגעך בדבר או בחרב לא אמר, אלא פן יפגענו. ללמדך שנהג בו כבוד.

הפרק הבא