תנחומא, דברים, פרק כג

סימן ג

[כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע
שלא יהא בכם שום ליצנות, שלא תבוא לידי חיוב.

ממי אתה למד?

מיפתח.

מה כתיב בו?

והוא בן אשה זונה (שופט' יא א).

רבן שמעון בן גמליאל אומר:
שהכניסה צרתה לביתה.

ורבותינו אומרים:
זונה ודאי. ובשביל שהיה בו שום של ליצנות, נפלו בו כל האוכלוסין. לכך כתיב: ונשמרת מכל דבר רע.

וכן כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור וגו'
אלו ישראל שנטמאו בעבודה זרה, שנאמר: תזרם כמו דוה, צא תאמר לו (ישע' ל כב).

ויצא [אל] מחוץ למחנה
שגולים לבבל. והיה לפנות ערב של מלכויות, והקדוש ברוך הוא מטהרן, שנאמר: ירחץ במים. וכתיב: אם רחץ ה' את צואת בנות ציון (שם ד ד).

וכבא השמש
כשיבוא מלך המשיח שכתוב בו: וכסאו כשמש נגדי (תהל' פט לז).

יבא אל תוך המחנה
אלו ישראל שנכנסים לבית המקדש.

ויד תהיה לך
זה זכות של אברהם.

אמר רבי פנחס:
ויצאת שמה חוץ
לבבל.

ויתד תהיה לך על אזנך
נבוכדנצר תובע בהם שיעבדו לצלם, והם אומרים: לאלהיך לא איתנא פלחין (דני' ג יח).

ושבת וכסית את צאתך
מכסה של עבודה זרה שהיה בירושלים.

כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך
הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם מיד והצילם מן האש.

והיה מחניך קדוש.
אחר כן מקדש אותם, שנאמר: וקראו להם עם הקדש גאולי ה' (ישעיה סב יב)]:


    הפרק הקודם