פרק יד
פרק יד, א
ויהי בימי.
ה' דסמיכי. הכא: ויהי בימי אמרפל. ואידך: ויהי בימי שפוט השופטים (רות א, א). ויהי בימי אחז (ישעיה ז, א). ויהי בימי יהויקים (ירמיה א, ג). ויהי בימי אחשורוש (אסתר א, א). כדאיתא במדרש (ב"ר מב, ד) שכולן היתה בימיהן ווי.

פרק יד, ה
ובארבע עשרה.
ב' ריש פסוק. ובארבע עשרה שנה בא כדרלעומר. ובארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב (מלכים ב' יח, יג). לומר לך כשם שבאו האומות על חזקיהו ונפלו בידו, כך באו על אברם ונפלו בידו.

פרק יד, יג
ויבא הפליט.
בפרקי דרבי אליעזר (פ' כז) בשעה שהפיל הקב"ה לסמאל ממקומו אחז בכנפות מיכאל להפילו עמו, ופלטו הקב"ה מידו. וכן ביחזקאל (לג, כא) בא אלי הפליט מירושלים לאמר הכתה העיר.

פרק יד, טו
לדמשק.
ב' במסורה. הכא: אשר משמאל לדמשק. והגליתי אתכם מהלאה לדמשק (עמוס ה, כז) בשביל חטא שעשו בדמשק גלו. וזו חובה אשר משמאל לדמשק.

פרק יד, יח
מלך שלם.
ראשי תיבות שם. לומר לך שזהו שם בן נח.

פרק יד, יט
ברוך אברם לאל עליון.
שבעה פסוקים בתורה שכתוב ברכה להקב"ה. ברוך ה' אלהי שם (לעיל ט, כו). וברוך אל עליון (להלן פסוק כ'). ויאמר ברוך ה' אלהי אדני אברהם (להלן כד, כז). ואקוד ואשתחוה לה' ואברך (להלן כד, מח). ויאמר יתרו ברוך ה' (שמות יח, י). ואכלת ושבעת וברכת את ה' (דברים ח, י). ולגד אמר ברוך (דברים לג, כ). ובהם מאה תיבות כנגד מאה ברכות שבכל יום. ושבעה פסוקים כנגד שבעה ברכות שבשבת ויום טוב. ובחמשה מהם השם אצל ברוך כנגד חמשה חומשי תורה שצריך לברך עליהם תחלה. ואם תצרף עמהם "וברוך אל עליון" יהיו ששה, כנגד ששה סדרים.

פרק יד, כב
הרימותי.
ב' במסורה. הכא. ואידך: כי הרימותי קולי ואקרא (להלן לט, טו). וזה שאמרו חכמים ז"ל (ב"ר פ"ה, ג) שאשת פוטיפרע נתכונה לטובה, כמו שנתכון אברהם לשם שמים.

הפרק הבא    הפרק הקודם