פרק לט
פרק לט, א
הורד.
ב' במסורה. ויוסף הורד. הורד שאול (ישעיה יד, יא). לומר ששקול הגלות כנגד גיהנם.
הורידוהו.
ב' במסורה. אשר הורידוהו שמה. הורידוהו אלי גבי בנימן (להלן מד, כא). בשביל שגרם יהודה ליוסף שהורידוהו שמה למצרים הוצרך גם הוא להוריד בנימן שמה.

פרק לט, ד
וכל יש לו נתן בידו.
סופי תיבות: לשונו. מלמד שבא גבריאל ולמד לו שבעים לשון ולכך מצליח בידו.

פרק לט, ו
כי אם הלחם אשר הוא אוכל.
בגימטריא היא אשתו.

פרק לט, י
להיות עמה.
בגימטריא אל תוך גיהנם.

פרק לט, יב
בבגדו.
ב' במסורה. פירשתי בפרשת משפטים (שמות כא, ח).

פרק לט, טו
הרימותי.
ב' במסורה. בפרשת לך לך (לעיל יד, כב).

פרק לט, כ
אשר אסורי המלך אסורים.
אסורי כתיב ואסירי קרי. מלמד שעשר שנים היה אסור על שהוציא דבה על י' אחיו. ועוד ב' שנים על שאמר לשר המשקים כי אם זכרתני והזכרתני.
אסורים.
ג' במסורה. שנים גבי יוסף. ואחד ה' מתיר אסורים (תהלים קמו, ז). וזהו שאמרו חכמים ז"ל (יומא לה, ב) שאמרה לו אשתו של פוטיפר אני חובשך בבית האסורים. אמר לה ה' מתיר אסורים.

פרק לט, כג
ואשר הוא עושה ה' מצליח.
ולא כתיב "מצליח בידו" כמו למעלה (פסוק ג) לפי שכאן היה בבית האסורים ולא היה לו עסק בידו, כמו למעלה שהיה בבית אדוניו ומתעסק בשל אדוניו.

הפרק הבא    הפרק הקודם