פרק מ
פרק מ, א
לאדניהם.
ב' במסורה. לאדניהם למלך מצרים. האומרות לאדניהם הביאה ונשתה (עמוס ד, א). מה להלן על עסקי שתיה אף כאן על עסקי שתיה כמו שדרז"ל (ב"ר פח, א) שנמצא זבוב בכוס של פרעה.

פרק מ, ו
זועפים.
ב' במסורה. הכא. ואידך: למה יראה את פניכם זועפים (דניאל א, י). מה התם על עסקי אכילה בשביל שלא ירצו לאכול יהיו פניהם זועפים, אף הכא: זעפו פניהם על עסקי אכילה, שנמצא זבוב.

פרק מ, ח
ספרו.
ג' במסורה. ספרו נא לי. ואידך: ספרו בגוים את כבודו, חד בתלים (צו, ג) וחד בדברי הימים (א טז, כד). שעל ידי זה הספור שספרו לו ספרו בגוים כבוד יוסף, ששבחוהו לפני פרעה.

פרק מ, י
שריגם.
כתיב חסר בגימטריא אבות העולם דאיכא מאן דאמר (חולין צב, א) אלו שלשת האבות.

פרק מ, כג
ולא זכר שר המשקים.
ג' במסורה. הכא. ואידך: ולא זכר יואש המלך החסד (דה"י ב' כד, כב). ולא זכר הדום רגליו (איכה ב, א). ששר המשקים היה כפוי טובה ולא זכר הטובה שעשה לו יוסף. וכן יואש היה כפוי טובה ולא זכר הטובה שעשה לו יהוידע הכהן והרג לזכריה בנו, ועל זה נהרגו כמה נפשות מישראל, שהיה דמו תוסס עד שנחרב הבית. וזהו ולא זכר הדום רגליו ביום אפו.

הפרק הבא    הפרק הקודם