בעל הטורים לפרשת ויגש

פרק מד
פרק מד, יח
ויגש אליו יהודה.
בגימטריא זהו להלחם עם יוסף. ובגימטריא גם נכנס לפייסו כי לשלשה דברים נכנס.
ויגש אליו יהודה.
סופי תיבות: שוה. שאמר לו אני שוה לך שכמו שאתה מלך גם אני מלך. ועל זה דורש במדרש (ב"ר צג, ב) כי הנה המלכים נועדו.
בי אדני.
פירוש בי עשה מה שתרצה והנער יעל עם אחיו.
ואל יחר.
ב' במסורה. ואל יחר אפך בעבדך. ואידך: ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם (להלן מה, ה). ודרשינן מלמד שנשתנו פניהם כשולי הקדירה כי על מי היה להם לחרות. הכא נמי אמר לו יהודה אל ישתנו פניך צריך אני לדבר מעט.
כמוך כפרעה.
בגימטריא בך אתחל.

פרק מד, יט
היש לכם אב או אח.
ועל אמם לא שאל כי ידע שכבר מתה רחל ולאה.

פרק מד, כ
וילד.
ב' במסורה. הכא: וילד זקונים קטן. ואידך: כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי (לעיל ד, כג). שאם נניח לבנימין כאן הרי כאלו הרגתי איש, דהיינו יעקב, לפצעי. וילד, דהיינו בנימין, לחבורתי כי אי אפשר להם לחיות זה בלא זה.
וילד זקנים.
חסר, שמסר לו כל מה שלמד מזקנים דהיינו שם ועבר.
ויותר. ב' במסורה. הכא: ויותר הוא לבדו. ואידך: ויותר יעקב לבדו (לעיל לב, כה). מה התם מלחמה דכתיב ויאבק איש עמו אף הכא: הכין עצמו למלחמה.

פרק מד, כג
לא תוסיפון לראות פני.
ב' במסורה. הכא. ואידך: לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד (דברים יז, טז). שאמר להם ולא די שלא תראו את פני עוד אלא אפילו בכל הדרך לא תוסיפון לשוב עוד.

פרק מד, כט
והורדתם.
ב' במסורה. והורדתם את שיבתי. והורדתם את אבי הנה (להלן מה, יג). משל לפרה שאינה רוצה ליכנס לשחיטה. הכניסו את ולדה והיא נכנסה. כך יעקב לא רצה לירד למצרים וכששמע שיוסף שם נכנס מיד.

פרק מד, ל
קשורה.
בגימטריא תורה שלמד מפיו תורה.
קשורה.
ב' במסורה. הכא. ואידך: אולת קשורה בלב נער (משלי כב, טו). שאמר לו שהוא נער ואף אם לקח הגביע, מפני אולתו שקשורה בו. אי נמי מפני שאולתו קשורה צריך שתהא נפשו קשורה בנפשו של אביו לחנכו.


הפרק הבא    הפרק הקודם