פרק מה
פרק מה, ו
וקציר.
ב' במסורה. הכא. אשר אין חריש וקציר. ואידך: עוד כל ימי הארץ זרע וקציר (בראשית ח, כב). ודאי לא בא יוסף לבטל גזירת המקום זרע וקציר לא ישבותו. על כן אמר אשר אין חריש וקציר כי ודאי לא ישבותו זרע וקציר וכשיזרעו יקצורו, וכאן לא רצו לזרוע שאמרו מוטב שנאכל מה שבידינו ממה שנזרע אותו ואולי לא נחיה עד שנקצור. ע"כ אמר חריש וקציר ולא אמר זרע וקציר.

פרק מה, ט
רדה.
ב' במסורה. הכא. רדה אלי אל תעמוד. ואידך: רדה והשכבה את ערלים (יחזקאל לב, יט) גבי נבוכדנצר כשירד לגיהנם. לומר לך ששקול הגלות כנגד הגיהנם.

פרק מה, יא
פן תורש.
ב' במסורה. הכא. ואידך: אל תאהב שינה פן תורש (משלי כ, יג). זהו שאמר וקרעים תלביש נומה (שם כג, כא). ללמדך כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית קרעים קרעים. וזהו אל תאהב שינה בבית המדרש פן תורש מלומדך. וכן אמר יוסף ליעקב מוטב שתבא בכאן, אף ללכת חוצה לארץ, פן תורש מתורה כי לא תוכלו ללמוד שם מפני הרעב.

פרק מה, יב
עיניכם ראות.
בגימטריא הראיתי לכם המילה.
כי פי המדבר אליכם.
בגימטריא בעגלה ערופה. שסימן זה מסר להם לאביו שפירש ממנו בעגלה ערופה.

פרק מה, כג
ומזון.
ב' במסורה. הכא. בר ולחם ומזון לאביו. ואידך: ומזון לכולא בה (דניאל ד, ט). אף על פי שאמר ומזון לאביו, ומזון לכולא ביה, ששלח מזון לפרנס כלם.

פרק מה, כד
אל תרגזו.
יש מפרשים אל תסמכו עלי לומר אחינו גדול הארץ, לעשות עול לשום אדם, אלא אל תרגזו לשום אדם בדרך לילך על שדה זרועה.

דבר אחר:

אמר להם אל תתעסקו בדבר הלכה.
אליהם אל תרגזו.
בגימטריא זהו אל תדברו בהלכה.
אליהם אל תרגזו בדרך. בגימטריא זהו אל תפסעו פסיעה גסה.

פרק מה, כו
ויגדו לו.
חסר יו"ד, שלא הגידו לו עד שהתירו החרם שהחרימו בעשרה.

פרק מה, כז
ארבע פעמים כתיב עגלות בפרשה (מה, יט. כא. כז. מו, ה). וד' פעמים כתוב עגלה ערופה בפרשת עגלה ערופה (דברים כא. ג. ד. ד. ו.) שפירש ממנו בהלכות עגלה ערופה.
וירא את העגלות. בגימטריא ראה בהלכת עגלה ערופה.

הפרק הבא    הפרק הקודם