פרק מו
פרק מו, ב
לישראל במראות הלילה.
ז' תגין בשי"ן על שם כי שבע יפול צדיק וקם (משלי כד, טז) שבאו עליו ז' צרות וניצול מהם. עשו, לבן, מלאך, דינה, יוסף, שמעון, ובנימין.

פרק מו, ד
גם עלה.
כתוב בה"א, רמז לאחר ה' דורות יגאלם. יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה.
ויוסף ישית ידו על עיניך.
יעצים עיניך כשתמות. הבטיחו שלא ימות בחייו.

פרק מו, כא
וראש.
ב' במסורה. הכא. אחי וראש. ואידך: זכור עניי ומרודי לענה וראש (איכה ג, יט). כדאיתא במדרש (ב"ר צד, ז) שקרא בנימין לכל בניו על שם הצרות שאירעו ליוסף. וזהו על שם וראש שאזכור עניי ומרודי לענה וראש.

פרק מו, כג
חשים.
ב' במסורה. מתרי לישני. ובני דן חשים. ואנחנו נחלץ חשים (במדבר לב, יז). דאמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא קמג, א) שהיו בני דן כחושים של קנה, פירוש מלמטה הוא אחד ולמעלה הוא מתפצל לכמה קנים שמבן אחד שהיה לו יצאו רבים. וכן נמי נחלץ חשים שדרך הנלחמים להדבק אלו עם אלו שלא יפרידו אותם האויבים.

הפרק הבא    הפרק הקודם