פרק ה
פרק ה, כד
ויתהלך חנוך.
הנה בשמים עדי ושהדי במרומים (איוב טז, יט). עדי בגימטריא חנוך. ושהדי בגימטריא זה מטטרו"ן, שלקח הקב"ה אחד מאותן של קודם דור המבול ואחד של אחר דור המבול דהיינו חנוך קודם המבול ופנחס לאחר המבול, כי מטטרון בא"ת ב"ש עולה פנחס עם ד' אותיות של פנחס. והעלום לשמים שיעידו עליו. ובחר בחנוך שהיה דור שביעי שהקב"ה חפץ בשביעיות. וכן משה שהיה שביעי לאבות, כתיב ביה (שמות יט, ג) ומשה עלה אל האלהים.

הפרק הבא    הפרק הקודם