פרק ז
פרק ז, ד
היקום אשר עשיתי.
בגימטריא לא חיים לתחיית המתים.
היקום.
ג' במסורה. ומחיתי את כל היקום. וימח את כל היקום (להלן פסוק כג). ואת כל היקום אשר ברגליהם (דברים יא, ו). לומר כשם שחטאו דור המבול מפני רוב טובה ועושר שהיה להם, כך קרח מרוב עושר שהיה לו השתרר וחטא.

פרק ז, י
לשבעת הימים
בגימטריא לימי אבל מתושלח.

פרק ז, יא
בשבעה עשר יום לחדש.
וזה הוא יבלו בטוב ימיהם (איוב כא, יג) במנין "טוב" לחדש ירד המבול.
וארובות השמים.
בגימטריא שלקח שני כוכבים ממזל כימה.

פרק ז, טז
והבאים.
ב' במסורה. הכא: והבאים זכר ונקבה. ואידך: והבאים עם זרובבל (נחמיה ז, ז) לומר כמו בכאן באו מאליהם, אף התם נמי עלו מאליהם. וזהו כמאן דאמר (קידושין סט, ב) עלו מאליהם, ודלא כמאן דאמר (שם) שעזרא העלם.

פרק ז, כג
וישאר אך נח.
אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, לומר שאף עוג נשאר.
אך נח. בגימטריא עוג.


הפרק הבא    הפרק הקודם