פרק כ
פרק כ, א
וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר. בגימטריא בכל מה שבכתב וגם כל שבעל פה.

פרק כ, ב
אנכי. בגימטריא כסא. לומר שקרע כל הרקיעים עד כסא הכבוד ובגימטריא מלא ועוד י'. זהו הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא (ירמיה כג, כד). ויש לו עשר הויות ראשון ואחרון בשמים ובארץ ד' רוחות ועומק ורום.
אשר הוצאתיך. ג' במסורה. ב' בדברות הכא. ואידך (דברים ה, ו). ואידך אשר הוצאתיך מאור כשדים (בראשית טו, ז). שהוציאו מאור כשדים ליתן לבניו התורה.

פרק כ, ד
לא תעשה לך פסל וכל תמונה. תמונה בגימטריא פרצוף אדם.
ואשר בארץ. בגימטריא אלו ההרים והגבעות.
מתחת. בגימטריא זה שלשול קטן.

פרק כ, ו
ועשה חסד. ד' במסורה. ב' בדברות הכא. וב' גבי דוד ועשה חסד למשיחו (ש"ב כב, נא. תהלים יח, נא). לומר מי שעושה חסד לאחרים עושין עמו חסד, ודוד היה גומל חסד אף לנכרים דכתיב (ש"ב י, ב) ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון. לכך עשו עמו חסד.
ולשומרי מצותי. וסמיך ליה לא תשא. מלמד שחמורה שבועת שוא ככל המצות.

דבר אחר:
לומר כשתשמור המצות הזהר שלא תעשה אותם לשוא שלא לשמם, אלא עשה אותם לשמם.
על שי"ן דלא תשא יש ז' תגין כנגד ז' פעמים כזב בירמיה. שבע תועבות בלבו (משלי כו, כה). שבע חטאות בתוכחה. ז' עונותיכם מלאים. ז' שמות ליצה"ר. ז' מדרגות לגיהנם.

פרק כ, ח
זכור. זה הפסוק שביעי ומתחיל בז' בשביל שהשבת הוא שביעי. וז' מוזכרים בפסוק אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. וכנגדם תקנו שבע מנוחות ב"אתה אחד". וה' תיבות בפסוק זכור, לומר לך כל המקיים את השבת כאילו קיים ה' חומשי תורה.

פרק כ, יב
כבד את אביך ואת אמך. סמך כבוד אב ואם לשבת לומר לך כשם שחייב לכבד את השבת כך חייב לכבד אביו ואמו.
למען יארכון. חסר יו"ד שאין אריכות ימים בעוה"ז.

פרק כ, יג
לא תרצח. דבור ששי. ויש בו ששה אותיות. לומר לך שאדם נברא ביום הששי.
לא תגנוב. בגימטריא גונב נפש.

פרק כ, יד
רעך. עשרת הדברות מתחילין באל"ף ומסיימין בכ"ף. וזהו אך טוב לישראל (תהלים עג, א). ויש בהם תר"כ אותיות כנגד תרי"ג מצות ושבע מצות של בני נח. וסימנם כת"ר תור"ה. לומר לך שאם אדם לומד תורה לשמה היא כתר לראשו. ואם לומד שלא לשמה יחזור לכרת. ויש בהם תיבות מנין עקב. וזהו שרמז אליעזר בקע משקלו (בראשית כד, כב). ושני צמידים (שם, שם) אלו ב' לוחות. עשרה זהב משקלם (שם, שם) אלו עשרת הדברות. וזהו עקב אשר שמע אברהם בקולי (שם כו, ה). בשמרם עקב רב (תהלים יט, יב). ואצרנה עקב (שם קיט, לג). ועשה תורתך קבע (אבות פ"א מט"ו). מורשה קהלת יעקב (דברים לג, ד) י' הדברות שיש בהם קע"ב תיבות.

פרק כ, טו
וירא העם וינועו. ע"כ מתנענעים בשעת לימוד התורה לפי שהתורה ניתנה ברתת בזיע.
וינועו. בגימטריא י"ב מילין שהיו נרתעים לאחוריהם.
וינועו. ב' במסורה. הכא. וירא העם וינועו. ואידך וינועו אמות הספים מקול הקורא (ישעיה ו, ד) מה התם ע"י מלאך אף הכא ע"י מלאכים, כדכתיב (תהלים סח, יג) מלכי צבאות ידודון ידודון.

פרק כ, יז
לבעבור. ג' במסורה. הכא. ואידך לבעבור סבב את פני הדבר (ש"ב יד, כ) גבי דוד בענין האשה התקועית. לבעבור הביא ה' אל אבשלום את הרעה (שם יז, יד). פי' לבעבור נסות אתכם, ואם תעמדו בנסיון תהיו כדוד, כמו שנאמר בענין ואדוני חכם כחכמת מלאך האלהים (שם יד, כ). ואם לאו, לבעבור הביא ה' הרעה.
תחטאו. ב' במסורה. הכא. ואידך רגזו ואל תחטאו (תהלים ד, ה). הבושה מונעת מן החטא והכעס מביא לידי חטא. וזהו בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. כל מי שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטא. וזהו רגזו ואל תחטאו שאף אם רגזו אל תחטאו כי הכעס מביא לידי חטא.
יראתו על פניכם. בגימטריא זה הוא בושת הפנים.

פרק כ, יח
ומשה נגש. בפרקי ר' אליעזר (פ' מ"א) גש לא נאמר אלא נגש, מיכאל וגבריאל אחזוהו בשתי ידיו והגישוהו שלא ברצונו.
אל הערפל. בגימטריא אל השכינה.

פרק כ, כא
אבוא אליך. אבוא עולה עשרה. לומר שאם אמצא עשרה בבית הכנסת אבוא אליך וברכתיך.

פרק כ, כג
תגלה. ג' במסורה. הכא. ואידך תגלה רעתו בקהל (משלי כו, כו). בטרם תגלה רעתך (יחזקאל טז, נז). לומר שאם יגלה ערותו על המזבח, יגלה רעתו בקהל.

הפרק הבא    הפרק הקודם