פרק יד
פרק יד, ג
לנפל. ד' במסורה. לנפל בחרב. דחה דחיתני לנפל (תהלים קיח, יג). אשר החלת לנפל לפניו (אסתר ו, יג). גם בבל לנפל חללי ישראל (ירמיה נא, מט). שבעון זאת הנפילה דחוני, שגרמו לי עתה נפילה דכתיב (פסוק לב) ופגריכם אתם יפלו במדבר. ודחיתני לנפל לדורות שגרמו שחרב הבית ונפלו ביד בבל. והיינו גם בבל לנפול חללי ישראל, וכן בימי המן שכתבו שטנה על בנין הבית ולא הניחוהו לבנותו.

פרק יד, ד
נתנה ראש. זהו עבודה זרה. וכן בעגל (שמות לב, א) אשר ילכו לפנינו אשר אותיות ראש. ומה התם לאחר מ' יום אף כאן אחר מ' יום.
איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה. ראשי תיבות בגימטריא עבודה זרה.

פרק יד, ט
לחמנו. ד' במסורה. כי לחמנו הם. לחמנו נאכל (ישעיה ד, א). זה לחמנו חם הצטיידנו (יהושע ט, יב). בנפשנו נביא לחמנו (איכה ה, ט). אך בה' אל תמרודו כי לחמנו הם, ונאכלם כלחם. אבל לאחר שעברו את פי ה', ויכום ויכתום (פסוק מה). וזהו בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר, ורב להם הדרך מאד, שהלכו מ' שנה במדבר.

פרק יד, יג
העלית. ג' במסורה. בפרשת כי תשא (לג, א).

פרק יד, יד
עין בעין. ג' במסורה. אשר עין בעין נראה אתה ה'. כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון (ישעיה נב, ח). ואידך עין בעין שן בשן (דברים יט, כא). בעולם הזה אי אפשר לראות בשכינה כדכתיב (שמות לג, כ) כי לא יראני האדם וחי. וזהו שכתוב כאן כי עין בעין נראה וסמיך ליה והמתה. אבל לעתיד לבא יראו ועתידין לומר זה ה' קוינו לו (ישעיה כה, ט). וכן רמז למה שדרשו (בבא קמא פד, א) עין בעין ממון, כדכתיב הכא עין בעין וסמיך ליה והמתה פירוש אם יהיה עין בעין ממש והמתה פי' שמא ימות, על כן פירושו ממון.

פרק יד, טז
מבלתי. ב' במסורה. מבלתי יכולת ה'. ואידך ותזני אל בני אשור מבלתי שבעתך (יחזקאל טז, כח) בענין תועבות ירושלים. כביכול שעונות ישראל עושין להיד חזקה שאין בה יכולת.
וישחטם במדבר. החי"ת שבורה. לומר שעברו על התורה שכרת עליה ח' בריתות בכלל וח' בריתות בפרט. על כן נתן רשות למלאכי חבלה לפרוע על חטאתם [ולשברם].

פרק יד, יז
ועתה יגדל נא כח. יגדל יו"ד גדולה. אמר אם נסוך בי' נסיונות זכור להם צדקת אביהם שנסית אותו בי' נסיונות.

פרק יד, יט
כגודל. ב' במסורה. כגודל חסדך. כגודל זרועך הותר בני תמותה (תהלים עט, יא). זהו שאמרו (יומא פו, ב) שני פרנסים טובים עמדו לישראל משה ודוד שידעו להתפלל עליהם.

פרק יד, כד
והביאותיו. י' יתירה, שאביא אותם אל הארץ שנתקדשה י' קדושות.
יורשנה. ב' במסורה. וזרעו יורשנה. הנה אדני יורשנה (זכריה ט, ד). שלא היה יכול להורישם אלמלא שה' הורישם מפניו.

פרק יד, לב
ופגריכם אתם. פירוש כאשר אתם בבריאותכם כן תשכיבו עצמכם ותמותו.

פרק יד, לח
חיו. בא"ת ב"ש סמ"ף שהוא בגימטריא בחלקם שחיו בחלקם.

פרק יד, מ
ועלינו. ב' במסורה. הננו ועלינו. ואם כה יאמרו עלו עלינו ועלינו (ש"א יד, י). זה שאמר כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט. אילו היו ששים רבוא ונפלו ויהונתן לא היה אלא הוא ונערו ונצחו.

פרק יד, מד
ויעפילו. בגימטריא צלפחד. דאיכא למאן דאמר (שבת צז, א) מן המעפילים היה.


הפרק הבא    הפרק הקודם