פרק טו
פרק טו, ג
ועשיתם אשה לה'. סמך פרשת נסכים למלחמה לפי שידור במלחמה. וכן בפנחס (כז, יז) אשר יצא לפניהם סמך מיד פרשת קרבנות.

פרק טו, כ

חלה. תגין על הה"א, ה' דברים חייבין בחלה, ה' רבעים קמח חייבין.

פרק טו, כא
מראשית ערסותכם. הפסוק מתחיל במ"ם ומסיים במ"ם לומר לך שתרומת עין יפה אחד ממ'.

פרק טו, לא
הכרת תכרת. בגימטריא שדברה תורה לשון בני האדם.

פרק טו, לב
סמך מקושש למגדף לומר לך שבזמן אחד היו ומפני ששבת חמור כעבודה זרה כדאיתא בחולין פ"ק (ה, א). וסמך להם פרשת ציצית ששקולה גם כן ככל המצות דכתיב (פסוק לט) וזכרתם את כל מצות ה'. כל מצות ה' עולה תרי"ב אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.

פרק טו, לח
ועשו להם ציצית. אמר הקב"ה אני רוצה שתהיו מעוטפים כמלאכים לבוש הבדים וכאשר ראית אותי מעוטף. לכן צוה בתכלת שדומה לרקיע ולכסא הכבוד. ציצית בא"ת ב"ש עולה כסאי.
ציצית בגימטריא צדקות וגימטריא נשרים. לומר מי שהוא זהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה, דכתיב (תהלים יז, טו) אני בצדק אחזה פניך. וזוכה למה שנאמר (שמות יט, ד) ואשא אתכם על כנפי נשרים.

פרק טו, לט
וראיתם. בגימטריא ציצית ביום.
וזכרתם אותו. כתיב זכירה בציצית. לכן צוה לעשות ד' ציציות בארבע כנפות בגדיו שכל מקום שיפנה יזכור. ובכל אחד ה' קשרים כדי שיזכור לחמשה חומשי תורה. ויש בכל אחד שמונה חוטין שימנע מלעשות עבירה בשמונה אברים המרגילים את האדם לעבירה ואלו הן: אזנים, עינים, פה, חוטם, ידים, רגלים, ערוה והלב. ואם שמר עצמו מעבירה זוכה לעלות למעלה מח' רקיעים, דכתיב (ש"א כה, כט) והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. ואם עבר בהן עבירה נידון בשמונה דינין בחיבוט הקבר ובשבעה מדורות של גיהנם. ציצית עולה ת"ר וח' חוטין וה' קשרים תרי"ג. לומר לך ששקולה מצות ציצית ככל התורה כולה. בכל עת יהיו בגדיך לבנים (קהלת ט, ח) בגימטריא זה ציצית לבגדיכם.


הפרק הבא    הפרק הקודם