פרק יז
פרק יז, ג
את מחתות החטאים האלה בנפשותם. שנתחייבו על עסקי נפשותם כדריש לקיש דאמר ר"ל (סנהדרין נב, א) מאי דכתיב (תהלים לה, טז) בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו. בשביל חנופה שהחניפם קרח על עסקי לגימה חרק עליהם שר של גיהנם שנימו. חרק אותיות קרח.
החטאים. ב' במסורה. החטאים האלה בנפשותם. החטאים את עמלק (ש"א טו, יח). לומר לך כמו שאלה חטאו בנפשותם כן חטא עמלק בנפשו שראה כל הנסים שנעשו לישראל ונזדווג להם, כדאיתא במדרש (תנחומא תצא ט) משל למי שראה אמבטי רותחת וקפץ בתוכה.

פרק יז, י
ויפלו על פניהם. ולא התפללו כמו למעלה שלא היתה תפלה שגורה בפיהם. על כן אמר (פסוק יא) כי יצא הקצף, כדאמר רבי חנינא בן דוסא (ברכות לד, ב) כשהיה מתפלל על החולים אם אין תפלתי שגורה בפי יודע אני שהוא מטורף.

פרק יז, יב
וירץ. בא"ת ב"ש אותיות מגפה שרץ להעצר המגפה.

פרק יז, כ
יפרח. ד' במסורה. והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח. ואידך צדיק כתמר יפרח (תהלים צב, יג). יפרח כשושנה (הושע יד, ו). יפרח בימיו צדיק (תהלים עב, ז). מטהו יפרח זהו צדיק כתמר יפרח, שכיון שמטהו יפרח יצא צדיק בדינו. וזהו יפרח כשושנה ויהי כזית הודו. וזהו כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן (תהלים קנג, ב). וכן יפרח בימיו צדיק שנאמר על מלך המשיח שבימיו תחזור הכהונה ויפרח מטה אהרן.

פרק יז, כג
פרח. ציץ שקדים. כנגד שלשה שערערו על הכהונה, קרח וירבעם ועוזיהו.
שקדים. בגימטריא חשמונים. רמז לחשמונים שהם מזרע אהרן ותתקיים הכהונה בידם.

פרק יז, כד
ויצא משה את כל המטת. חסר וי"ו שהיו יבשים כמו שהכניסם.

פרק יז, כה
לבני מרי. מכאן למד משה שקראם ממרים.

פרק יז, כח
האם. ב' במסורה האם תמנו לגוע. ואידך באיוב (ו, יג) האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני. שמי שאין לו אשה, כדכתיב (בראשית ב, יח) אעשה לו עזר כנגדו וכן מי שאינו לומד תורה, כדכתיב ותושיה נדחה ממני חשוב כמת, דכתיב האם תמנו לגוע.

הפרק הבא    הפרק הקודם