פרק לד
פרק לד, יז
אלה שמות האנשים. ולמטה (פסוק יט) פעם אחרת ואלה שמות האנשים. לומר שנאים בשמותם ונאים במעשיהם.

פרק לד, כא
אלידד בן כסלון. הוא אלדד והוסיפו לו יו"ד על שם הנבואה שנקראת ביו"ד לשונות.

הפרק הבא    הפרק הקודם