פרק י
פרק י, ה
ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקב מוסרה שם מת אהרן. סמך מיתת אהרן לשבירת הלוחות לומר לך קשה מיתת הצדיקים כשבירת הלוחות. וגם תלמיד חכם שמת הכל נעשין קרוביו וצריכים לקרוע עליו כמו על ספר תורה שנשרף. ועוד סמך ואשים את הלוחות בארון אצל מיתת אהרן לומר ספר תורה שבלה קוברין אותה אצל תלמיד חכם. ועוד לומר קיים זה מה שכתוב בזה.
ויקבר. ויכהן. מיתת צדיקים מכפרת כבגדי כהונה.

פרק י, ז
משם נסעו הגדגדה. מתחיל במ"ם ומסיים במ"ם לומר שכל ארבעים שנה היה הבאר עמהם.
בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי. סמך כאן לומר שהלוים החזירו את ישראל.
סמך מים ללשאת את ארון ולברך לומר שטעון ליטול ידיו כדי לישא כפיו.

פרק י, י
לא אבה. ג' במסורה. לא אבה השחיתך. לא אבה לי (תהלים פא, יב). לא אבה יבמי (דברים כה, ז). קרי ביה לא אבה אלא יבמי כדכתיב (ירמיה נא, ה) כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלהיו.

פרק י, יא
קום לך למסע. שלשה תגין על הקו"ף שאזכור להם זכות אברהם שאמרתי לו (בראשית יג, יז) קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה.
אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. וסמיך ליה ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה. לומר לך שהאבות היו יראי ה'.
מה ה' שאל מעמך. מה בא"ת ב"ש י"ץ, ששואל מעמך ק' ברכות בכל יום. ויש בפסוק ק' אותיות וכן ממך עולה ק'.
ועתה ישראל. ב' דסמיכי. הכא. ואידך (לעיל ד, א) ועתה ישראל שמע אל החקים. כנגד ב' תורות, תורה שבכתב ותורה שבע"פ.

פרק י, יד
הן לה' אלהיך. הפסוק מתחיל ומסיים בה' לומר שבה"א נברא העולם וכנגד חמשה חומשי תורה. ועשרת תיבות בפסוק, לומר לא ירדה שכינה למטה מעשרה.
הארץ וכל אשר בה. וסמיך ליה רק באבותיך. לומר שהארץ וכל אשר בה לא נבראת אלא בזכות האבות.
רק באבותיך. מיעוט הוא שגם עליהם יש דין. אברהם במה אדע. יצחק אהב את עשו. יעקב אמר נסתרה דרכי מה'.
סמך לרק באבותיך ומלתם (פסוק טז) לומר שתמולו ערלת הלב כמו שעשו האבות.
ואהב. ב' במסורה. ואהב את הגר. ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו (תהלים יא, ה). אוהב את הגר אבל האוהב חמס שנאה נפשו.

פרק י, כ
את ה' אלהיך תירא. תירא בגימטריא תורה.

פרק י, כב
בשבעים נפש. הפסוק מתחיל ומסיים בבי"ת לומר שיעקב הזהירם שידבקו איש בביתו ולא יתערבו במצרים ולכך נקראת בית יעקב.

הפרק הבא    הפרק הקודם