פרק יא
פרק יא, ד
ויאבדם. ב' במסורה. ויאבדם ה'. משגיא לגוים ויאבדם (איוב יב, כג). זה שיש במדרש (שמו"ר כג, יד) שנדמה לפרעה כסוסיא נקבה כדי למושכו בים לאבדו, וזהו משגיא לגוים ויאבדם.

פרק יא, יב
מרשית השנה. אותיות מתשרי.
סמך עיני ה' אלהיך בה לוהיה לומר אם שמוע תשמע, עיני ה' אלוהיך בה כי כמים הפנים לפנים (משלי כז, יט).
ועד אחרית שנה. והיה אם שמוע. לומר אם תשמעו עד אחרית השנה יתן הגשמים בזמנם ובמקום שצריך להם, ואם היו צדיקים בתחילת השנה והקב"ה גזר עליהם גשמים וסרחו, מורידן במדברות ובימים.
בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר. לומר שאין נענין על המטר אא"כ יכוונו להתפלל בכל לב.
בעתו. בגימטריא בלילות.

פרק יא, טז
לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם. ז' ממי"ן בסופי תיבות וכנגדם פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי (שיר השירים ה, ב) ז' יודי"ן בסופי תיבות, לומר כל המודה בע"ג ככופר ביו"ד הדברות שנתנו למ' יום. וכן ז' ממי"ן כי ז' מומין כתובים בע"ג, פה להם ולא ידברו וגו' (תהלים קטו ה_ז).

פרק יא, כ
וכתבתם על מזוזות ביתך. וסמיך ליה למען ירבו שע"י המזוזה לא יבא המשחית אל בתיכם. וסמיך ליה אם שמור תשמרון על שם ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך (תהלים קכא, ה).
על הארץ. ט' פעמים על הארץ בזה הספר (ד, לב. ח, י. יא, כא. טז. כד, טו, כג. כב, ו. כג, כא. כח, נו) כנגד ט' שבטים שנטלו חלק מעבר לירדן.
כי אם שמר. בגימטריא תורה.

פרק יא, כד
כל המקום אשר תדרך. וביהושע (א, ג) כל מקום חסר ה"א, שה"א שבטים לא הוריש יהושע.

פרק יא, כה
ומוראכם. ב'. ומוראכם יתן ה' אלהיכם. ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ (בראשית ט, ב). מלמד כשנכנסו ישראל היה מוראם אף על כל חית הארץ, כדכתיב (ויקרא כו, ו) והשבתי חיה רעה מן הארץ וכענין שנ' לימות המשיח ונער קטן נוהג בם (ישעיה יא, ו).בעל הטורים לפרשת ראה
פרק יא, כו
ראה אנכי. אמר בלשון יחיד ופירושו ראה אמר לכל אחד ואחד. ויש מפרשים ליהושע אמר ראה אנכי והזהירו לברך את ישראל כשיעברו את הירדן. ויש מפרשים לפי שקללות וברכות שבמשנה תורה כולם נאמרו בלשון יחיד.

דבר אחר:

ראה אנכי. ראה עשרת הדברות שפתח באנכי ותקיים אותם כי כל המצות כלולות בהם.

דבר אחר:

ראה אנכי. פירוש ממני תראו וכן תעשו.

דבר אחר:
ראה לשון יחיד, לפניכם לשון רבים, והיינו דאמרינן כיצד סדר המשנה משה שונה לאהרן ואח"כ נכנסו בניו וכו' כדאיתא בעירובין (נד, ב).

דבר אחר:

לעיל כתיב לכם וסמיך ליה ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה. כלומר אני אומר לכם שתבחרו ברכה.

דבר אחר:
ראה כי המפיל גורל עם חברו מכסה הגורלות והחלקים שלא יברור חברו חלק היפה אבל אתה ראה הגורלות וראה החלקים ובחרת בחיים. וזהו אתה תומיך גורלי (תהלים טז, ה) שאתה תומך בידי ליתנה על גורל הטוב ולברור אותו.

פרק יא, כז
את הברכה. בברכות אמר את לשון רבים כי לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב (ע"פ יהושע כא, מג) ובקללה לא אמר את אלא והקללה.

דבר אחר:
א"ת הברכה מאל"ף עד תי"ו מאם בחקתי (ויקרא כו, ג) עד קוממיות (שם שם, יג) ובקללה מוא"ו עד ה"א מואם לא תשמעו (שם שם, יד) עד ביד משה (שם שם, מו) ולכך אמר והקללה. בקללה אמר אם לא תשמעו ובברכה אמר אשר תשמעו, ולא אמר אם בלשון ספק. ואמר אשר מלשון אשרי שנאמר (משלי ח, לד) אשרי אדם שומע לי.
את הברכה אשר תשמעו. סופי תיבות תורה שבזכות התורה יבאו הברכות.

פרק יא, ל
הלא המה בעבר הירדן. סופי תיבות אהרן. לפי שעד עתה היו העננים על ידו שהיו מראים להם הדרך ועתה פסקו העננים לכך צריך ליתן להם סימן לידע הדרך.
הפסוק מתחיל ומסיים בה"א שצוה להם לעשות ה' דברים ונתצתם ושברתם תשרפון תגדעון ואבדתם (להלן יב, ג). וכן אמר להם ה' דברים לסימן, מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה.הפרק הבא    הפרק הקודם