פרק יג
פרק יג, ב
כי יקום בקרבך. בקרבך בגימטריא זו האשה.

פרק יג, ו
והפדך. פ"א כפולה, פדיה אחר פדיה.
ובערת הרע מקרבך. וסמיך ליה כי יסיתך. שאין טוענין למסית.
כי יסיתך אחיך בן אמך וגו'. כי יסיתך ראשי תיבות בגימטריא ביחוד. רמז ליחוד מן התורה.
כנפשך. ב' במסורה. אשר כנפשך. כנפשך שבעך (דברים כג, כה). היינו דאיתא בחולין (ד, ב) אין הסתה בדברים. והא כתיב כי יסיתך, ההוא נמי באכילה ושתיה. והיינו כנפשך כמו כנפשך שבעך, שהוא אכילה.
אשר לא ידעת אתה ואבתיך. כתיב במסית לפי שרעך כנפשך, דהיינו אביו, מסית אותו לומר לא תלמד לעשות מאבותיך שהוא אבי אביך אלא תלמד מאביך.

פרק יג, ט
ולא תחוס עינך עליו. בגימטריא אין טוענין למסית.
ולא תכסה. ב' במסורה. ולא תכסה עליו. ולא תכסה עוד על הרוגיה (ישעיה כו, כא). וזהו שדרשו (סנהדרין לג, ב) במסית שאם יצא מבית דין חייב אין מחזירין אותו לזכות. וזהו ולא תכסה עוד על הרוגיה, פירוש על מי שיצא ליהרג.

פרק יג, טו
ודרשת וחקרת ושאלת היטב. לפי שנאמר (פסוק יג) כי תשמע באחת עריך, בשמיעה בעלמא, לכך מזהיר אותך שתדרוש ותחקור היטב.

פרק יג, יח
ורחמך והרבך. שלא תדאג לומר חרבתי עיר ויושביה לכך מבשרך לומר שלא תדאג ויפרך והרבך.
ונתן לך רחמים ורחמך. וסמיך ליה בנים אתם. לומר לך שכל מי שיש בו רחמים ומרחם על הבריות הקב"ה מרחם עליו כאב על הבן.
לעשות הישר בעיני ה'. וסמיך ליה בנים אתם. דבזמן שעושים רצונו של מקום קרויים בנים.

הפרק הבא    הפרק הקודם