פרק יז
פרק יז, א
כל דבר רע כי תועבת. לומר לך כל המנבל פיו נקרא תועבה ושנוי.
כל דבר רע. וכתיב בתריה איש או אשה אשר יעשה את הרע וגו' וילך ויעבוד אלהים אחרים. לומר שהדבור והמחשבה בע"ז מצטרפין למעשה.

פרק יז, ו
על פי שנים עדים. פ"א כפולה, לומר דוקא מפיהם ולא מפי כתבם.
יומת המת. הרשעים בחייהם נקראים מתים.

פרק יז, ח
כי יפלא. פ"א כפולה עקומה, לומר במופלא שבבית דין ואינו חייב כי אם בתורה שבע"פ.

פרק יז, ט
ב' פעמים השופט בפרשה (הכא ובפסוק יב) שהם בגימטריא שבעים סנהדרין שצריך שימרה על ב"ד הגדול.

פרק יז, יג-יד
וכל העם ישמעו ויראו. וסמיך ליה אשימה עלי מלך. שכן כתיב במלך כל איש אשר ימרה את פיך (יהושע א, יח).
ולא יזידון עוד. וסמיך ליה אשימה עלי מלך. שכן אמר דוד (תהלים קא, ח) להכרית מעיר ה' כל פועלי און.
כי תבוא. בגימטריא בימי שמואל.
וישבתה. מלא ה"א, לאחר ה' דורות שאלו מלך. ככל הגוים אשר סביבותי. ולכך שאלו מלך בימי שמואל כי עד עתה לא היה לפלשתים מלך אלא סרנים. ואחר פרשת ע"ז ואשרה כתיב פרשת מלך, לומר שהמלך מצוה להסיר האשרות ולבער ע"ז.

פרק יז, טו
שום תשים עליך. בגימטריא שלשים מעלות, לומר שהמלכות נקנית בשלשים מעלות.
מקרב אחיך. בגימטריא משבט יהודה.

פרק יז, כ
לבלתי רום לבבו מאחיו. הפסוק מתחיל ומסיים בלמ"ד רמז שיצא מלכות מיהודה ששמו עולה ל', ול' מעלות במלכות ודוד בן ל' שנה במלכו (ש"ב ה, ד) ולכך אמר שירה שמתחלת בלמ"ד והוא למנצח לעבד ה' לדוד (תהלים יח, א).
למען יאריך ימים. מלך שמלך בן ל' יאריך ימים ולא שאול. ולכך סמך (יח, א) לא יהיה לכהנים ואחריו (שם, ט) פרשת אוב, דמשום מעשה דנוב עיר הכהנים ומשום ששאל באוב נטרד ממלכותו.הפרק הבא    הפרק הקודם