פרק יח
פרק יח, א
לא יהיה לכהנים. סמך לפרשת מלך כי על פי כהן גדול המלך הוא נמשח, והקדים מלך שגדול הוא ממנו. ועוד רמז שעל הנשיא יהיה העולה והמנחה והנסך. ועוד מה כהן ולוי נוטלין מעשר כך המלך צאנכם יעשור (ש"א ח, יז).
אשי ה' ונחלתו. וכתיב בתריה וזה יהיה משפט הכהנים דכהנים משלחן גבוה קא זכו.
הלוים. בגימטריא השם באדני יהוה וזהו ה' הוא נחלתו.

פרק יח, ד
ראשית דגנך. בגימטריא משתמרח.
גז. ב' במסורה. גז צאנך. כמטר על גז (תהלים עב, ו). והיינו דאמרינן (חולין קלה, א) שצריך ליתנו לו כשהוא מלובן. וזהו כמטר על גז שיהא מלובן ולא צואה אז ראשית גז צאנך תתן לו.

פרק יח, ו
וכי יבא הלוי. בגימטריא זהו הוא כהן.

פרק יח, ח
כחלק. ב' במסורה. חלק כחלק יאכלו. וכחלק היושב על הכלים (ש"א ל, כד). דאמרינן (זבחים קב, א) כהן בעל מום חולק בקדשים אע"פ שפסול בעבודה, והיינו לפי שיושב על הכלים.

פרק יח, ט
כי אתה בא. סמך כאן שואל אוב שמלך שואל באורים ולא באוב.

פרק יח, י
קסם קסמים מעונן ומנחש. קסם בגימטריא אוחז במקלו.
מעונן בגימטריא אוחזי העינים.
מנחש נוטריקון מפי נפלה חתיכה שלי.

דבר אחר:
מקל נחש חולדה שועל.

פרק יח, יג
תמים. תי"ו גדולה, שאם תלך בתמימות כאלו קיימת מאל"ף ועד תי"ו.

פרק יח, טו
נביא מקרבך. הפסוק מתחיל ומסיים בנו"ן לומר שידע נו"ן שערי בינה. ויש בו יו"ד תיבות לומר שתשמע לו כמו לעשרת הדברות.
תשמעון. ב' במסורה. אליו תשמעון. כקטן כגדול תשמעון (לעיל א, יז). לומר אחד קטן ואחד גדול שמע אליו.
כמוני. בגימטריא ענו.

פרק יח, טז
ככל אשר שאלת. ככל עולה ע' לומר ששמעתי לשאלתך ושמתי עליהם ע' זקנים, וגם כאשר שאלו ישראל ואתן להם נביאים.

פרק יח, יח
נביא אקים להם. בגימטריא זהו ירמיהו. זה הוכיחן וזה הוכיחן וכו' כדאיתא בפסיקתא (דר"כ פסקא יג).


הפרק הבא    הפרק הקודם