פרק כ
פרק כ, ח
הירא. ב' במסורה. הירא ורך הלבב. הירא את דבר ה' (שמות ט, כ). זהו שאמרו (סוטה מד, א) הירא מעבירות שבידו, כדכתיב הירא את דבר ה'.

פרק כ, כ
מלחמה עד רדתה. בגימטריא זהו אף בשבת.

הפרק הבא    הפרק הקודם