ספר מצוות השם, שמות יב

מצווה ד
מצוות עשה: לקדש חדשים
(ג) מצוות עשה: לקדש חדשים ולחשב חדשים.
שנאמר: "החדש הזה לכם ראש חדשים כו'" שמות יב, ב.

מראי מקומות:
ראש השנה דף י"ח; סנהדרין דף י' ואילך; ברכות דף ס"ג;
רמב"ם הלכות קדוש החדש פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ג:
רמב"ן מנה קידוש החודש ועיבור שנים לשני מצוות;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ו, מ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קג.


מצווה ה
מצוות עשה: לשחוט הפסח ביד' בניסן
(ד) מצוות עשה: לשחוט קרבן פסח בי"ד בניסן בין הערבים.
שנאמר: "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" שמות יב, ו.

מראי מקומות:
פסחים דף נח ואילך, דף ס"ט;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א', ופרק י;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ג.


מצווה ו
מצוות עשה: לאכול בשר הפסח בליל טו' בניסן
(ה) מצוות עשה: לאכול הפסח ליל ט"ו בניסן.
שנאמר: "ואכלו את הבשר בלילה הזה" שמות יב, ח.

מראי מקומות:
ברכות דף ט'; זבחים דף נ"ז; פסחים דף סו ואילך; מגילה דף כ"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ה.


מצווה ז
מצוות לא תעשה: שלא לאכול פסח נא ומבושל
[ב] מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר פסח נא או מבושל.
שנאמר: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש" שמות יב, ט.

מראי מקומות:
פסחים דף מ"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ח'; סנהדרין פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ה; ובשורש ט' ע"ש בהשגת רמב"ן שהוא חישב נא ומבושל בשני לאוין;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"נ, שנ"א.


מצווה ח
מצוות לא תעשה: שלא להותיר מהפסח למחר
[ג] מצוות לא תעשה: שלא להותיר מהפסח למחרתו.
שנאמר: "ולא תותירו ממנו עד בוקר" שמות יב, י.

מראי מקומות:
מכילתא; פסחים דף פד;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ח.


מצווה ט
מצוות עשה: לבער חמץ בערב פסח
(ו) מצוות עשה: להשבית חמץ בי"ד בניסן.
שנאמר: "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" שמות יב, טו.

מראי מקומות:
פסחים דף ה';
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל"ט;
שו"ע אורח חיים סימן תל"א עד סימן תמ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן צד, וצ"ח.


מצווה י
מצוות עשה: לאכול מצה בליל א' דפסח
(ז) מצוות עשה: לאכול מצה בלילה ראשונה של פסח.
שנאמר: "בערב תאכלו מצוות" שמות יב, יח.

מראי מקומות:
פסחים דף ק"כ;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ';
שו"ע אורח חיים סימן תע"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ט.


מצווה יא
מצוות לא תעשה: שלא ימצא חמץ ברשותינו בפסח
[ד] מצוות לא תעשה: שלא ימצא חמץ ברשות ישראל.
שנאמר: "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" שמות יב, יט.

מראי מקומות:
פסחים דף ה';
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ח;
שו"ע אורח חיים סימן תל"א, ת"מ, תמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ו.


מצווה יב
מצוות לא תעשה: שלא לאכול תערובת חמץ בפסח
[ה] מצוות לא תעשה: שלא לאכול תערובת חמץ בפסח.
שנאמר: "כל מחמצת לא תאכלו" שמות יב, כ.

מראי מקומות:
פסחים דפים מ"ג, מ"ד;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ח;
רמב"ן משיג (ואינו מונה לאו זה) ואוקי פסוק זה לנתחמץ מחמת דבר אחר ע"ש;
שו"ע אורח חיים סימן תמ"ב, תמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאווין ע"ט.


מצווה יג
מצוות לא תעשה: שלא להאכיל בשר פסח למומר
[ו] מצוות לא תעשה: שלא להאכיל בשר פסח לישראל מומר לעבודה זרה.
שנאמר: "כל בן נכר לא יאכל בו" שמות יב, מג, ותרגום אונקלוס כל בר ישראל דישתמד לא ייכול ביה.

מראי מקומות:
פסחים דף צ"ו; יבמות דפים ע', ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ו, קכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ג, שנ"ד.


מצווה יד
מצוות לא תעשה: שלא להאכיל מפסח לתושב ושכיר
[ז] מצוות לא תעשה: שלא להאכיל בשר פסח לעובדי כוכבים ומזלות אפילו לגר ותושב.
שנאמר: "תושב ושכיר לא יאכל בו" שמות יב, מה.

מראי מקומות:
פסחים דף צ"ו; יבמות דפים ע, ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ו, קכ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ג, שנ"ד.


מצווה טו
מצוות לא תעשה: שלא להוציא הפסח ממקום חבורתו
[ח] מצוות לא תעשה: שלא להוציא מבשר פסח חוץ לחבורה.
שנאמר: "לא תוציאו מן הבית מן הבשר חוצה" שמות יב, מו.

מראי מקומות:
פסחים דפים פ"ג-פ"ה;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ט' הלכות א-ה;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ב.


מצווה טז
מצוות לא תעשה: שלא לשבור עצם מקרבן פסח
[ט] מצוות לא תעשה: שלא לשבור עצם בקרבן פסח.
שנאמר: "ועצם לא תשברו בו" שמות יב, מו.

מראי מקומות:
פסחים דף פ"ד;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ו.


מצווה יז
מצוות לא תעשה: שלא יאכל ערל מבשר הפסח
[י] מצוות לא תעשה: שלא יאכל ערל מבשר הפסח.
שנאמר: "וכל ערל לא יאכל בו" שמות יב, מח.

מראי מקומות:
פסחים דף צ"ו; יבמות דף ע"א;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ה', ופרק ט' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שנ"ה.