ספר מצוות השם, שמות יג

מצווה יח
מצוות עשה: לקדש כל בכור
(ח) מצוות עשה: לקדש בכורות פטר רחם הזכרים.
שנאמר: "קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא" שמות יג, ב.

מראי מקומות:
תמורה כ"א; חלה פרק ד'; ערכין נ"ט; זבחים צ"ו; חולין ס"ט, קל"ב; בכורות נ"ג;
רמב"ם הלכות בכורות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ש"ו עד סימן ש"כ;
ומה שכתוב ברמב"ם, ספר המצוות שמצווה זו אין נוהג בארץ ישראל עיין ברמב"ן אחר השגת השרשים בתחלת השגותיו על העשין, ועיין השגת הראב"ד וכסף משנה וסוף מסכת חלה ופ"ג דתמורה.


מצווה יט
מצוות לא תעשה: שלא יאכל חמץ בפסח
[יא] מצוות לא תעשה: שלא לאכול חמץ בפסח.
שנאמר: "ולא יאכל חמץ" שמות יג, ג.

מראי מקומות:
פסחים דפים כ"ח, ל"ה; ריש כריתות;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ו;
שו"ע אורח חיים סימן תמ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ב.


מצווה כ
מצוות לא תעשה: שלא יראה חמץ בגבולנו בפסח
[יב] מצוות לא תעשה: שלא יראה חמץ ברשות ישראל כל שבעת ימי הפסח.
שנאמר: "ולא יראה לך חמץ" שמות יג, ז.

מראי מקומות:
פסחים דף ה';
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ע"ז;
שו"ע אורח חיים סימן תל"א, ת"מ, תמ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ל"ד, ל"ה.


מצווה כא
מצוות עשה: לספר יציאת מצרים בליל פסח
(ט) מצוות עשה: לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן.
שנאמר: "והגדת לבנך ביום ההוא כו'" שמות יג, ח.

מראי מקומות:
פסחים דף קט"ז;
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכות א-ה;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"א;
שו"ע אורח חיים סימן תע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קמ"ד.


מצווה כב
מצוות עשה: לפדות פטר חמור בשה
(י) מצוות עשה: לפדות פטר חמור זכר בשה.
שנאמר: "וכל פטר חמור תפדה בשה" שמות יג, יג.

מראי מקומות:
בכורות דף ט';
רמב"ם הלכות בכורים פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: פ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן שכ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ב.


מצווה כג
מצוות עשה: לערוף פטר חמור אם לא פדאו
(יא) מצוות עשה: לערוף פטר חמור זכר אם לא פדהו.
שנאמר: "ואם לא תפדה וערפתו" שמות יג, יג.

מראי מקומות:
בכורות דף י"ג;
רמב"ם הלכות בכורים פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: פ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ו;
שו"ע יורה דעה סימן שכ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ג.