ספר מצוות השם, שמות טז

מצווה כד
מצוות לא תעשה: שלא לצאת חוץ לתחום שבת
[יג] מצוות לא תעשה: שלא לצאת בשבת חוץ לתחום.
שנאמר: "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" שמות טז, כט.

מראי מקומות:
סנהדרין דף מ"ו; ערובין דפים י"ז, צ"א;
רמב"ם הלכות שבת פרק כ"ז, כתב י"ב מיל וחזר בו ממה שכתב ב
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שכ"א, אלפים אמה.
רמב"ן משיג וסובר תחומין דרבנן;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ו;
שו"ע אורח חיים ס ימן שצ"ו.