ספר מצוות השם, שמות כ

מצווה כה
מצוות עשה: לידע ולהאמין שיש אלוה
(יב) מצוות עשה: להאמין שיש אלוה נמצא.
שנאמר: "אנכי ה' אלהיך וגו'" שמות כ, ב.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ד;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: א';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין א';
שו"ע אורח חיים סימן ס"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן א'.


מצווה כו
מצוות לא תעשה: שלא יעלה במחשבה שיש אלוה זולתו
[יד] מצוות לא תעשה: שלא להעלות על הדעת שיש שום אלוה אחר זולתו יתברך שמו.
שנאמר: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" שמות כ, ג.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ד;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה א';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין א'.


מצווה כז
מצוות לא תעשה: לא תעשה לך פסל
[טו] מצוות לא תעשה: שלא לעשות עבודה זרה לעבוד.
שנאמר: "לא תעשה לך פסל" שמות כ, ד.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ב';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"א.


מצווה כח
מצוות לא תעשה: לא תשתחוה להם
[טז] מצוות לא תעשה: שלא להשתחוות לעבודה זרה.
שנאמר: "לא תשתחוה להם" שמות כ, ה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ב; עבודה זרה דפים י"ג, מ"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ה';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין יט;
שו"ע יורה דעה סימן קל"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ד.


מצווה כט
מצוות לא תעשה: ולא תעבדם
[יז] מצוות לא תעשה: שלא לעבוד עבודה זרה במה שדרך לעבדה.
שנאמר: "ולא תעבדם" שמות כ, ה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג; עבודה זרה דף נ';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ו';
(ע"ש השגת רמב"ן לא תעשה ה' שסובר כי לא יהיה לך ולא תעשה לך ולא תשתחוה ולא תעבדם כולם אינן אלא לא תעשה אחת); ספר מצוות גדול לאוין י"ז; ועיין ברבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י"ח שהוציא ואפשר גם הרמב"ם דעתו שמגפף ומנשק יוצא מפסוק זה אלא שאינו לאו בפני עצמו; ועיין לקמן בלאוין דרבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סימן ב';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ב, eס"ג.


מצווה ל
מצוות לא תעשה: שלא להישבע לשווא
[יח] מצוות לא תעשה: שלא לשבע לשוא.
שנאמר: "לא תשא את שם ה' אלהייך לשוא" שמות כ, ז.

מראי מקומות:
שבועות דף כה; ברכות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות שבועות פרק א' ופרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ח;
שו"ע יורה דעה סימן רל"ו;
שו"ע אורח חיים סימן רט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ט.


מצווה לא
מצוות עשה: מצוות קידוש בשבת
(יג) מצוות עשה: לקדש יום שבת בדברים.
שנאמר: "זכור את יום השבת לקדשו" שמות כ, ח.

מראי מקומות:
פסחים דף ק"ו; בבא בתרא דף צ"ו; ברכות דפים כ', נ"ב; שבת דפים קי"ח, קי"ט;
רמב"ם הלכות שבת פרק כ"ט ופרק ל';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ט;
שו"ע אורח חיים סימן רס"ב, רע"א, רפ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ס, רפ"א, רפ"ג.


מצווה לב
מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בשבת
[יט] מצוות לא תעשה: שלא לעשות מלאכה בשבת.
שנאמר: "לא תעשה כל מלאכה וגו'" שמות כ, י,.

מראי מקומות:
כריתות דף ב'; סנהדרין דף ס"ו; שבת פרק כלל גדול;
רמב"ם הלכות שבת פרק א' ופרק ז'; הלכות שגגות פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ה;
שו"ע אורח חיים סימן ש"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רפ"א, רפ"ב.


מצווה לג
מצוות עשה: לכבד אב ואם
(יד) מצוות עשה: לכבד אב ואם.
שנאמר: "כבר את אביך ואת אמך" שמות כ, יב.

מראי מקומות:
קידושין דף ל"א;
רמב"ם הלכות ממרים פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קי"ב;
שו"ע יורה דעה סימן ר"מ;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ'.


מצווה לד
מצוות לא תעשה: לא תרצח
[כ] מצוות לא תעשה: שלא להרוג נפש.
שנאמר: "לא תרצח" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו;
רמב"ם הלכות רוצח פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ח;
שו"ע חושן משפט סימן תכ"ה;
שו"ע יורה דעה סימן של"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ב.


מצווה לה
מצוות לא תעשה: לא תנאף עם אשת איש
[כא] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשת איש.
שנאמר: "לא תנאף" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ד; כתובות דף מ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ו;
שו"ע אבן העזר סימנים י"ז, כ', כ"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סעיף ש"ד.


מצווה לו
מצוות לא תעשה: לא תגנוב נפש מישראל
[כב] מצוות לא תעשה: שלא לגנוב נפש ישראל.
שנאמר: "לא תגנוב" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ה;
רמב"ם הלכות גניבה פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רס"ב.


מצווה לז
מצוות לא תעשה: שלא להעיד שקר
[כג] מצוות לא תעשה: שלא להעיד שקר.
שנאמר: "לא תענה ברעך עד שקר" שמות כ, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים כ"ט, ל"ז;
רמב"ם הלכות עדות פרק י"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רט"ז;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ה.


מצווה לח
מצוות לא תעשה: לא תחמוד
[כד] מצוות לא תעשה: שלא לחמוד דבר של חברו.
שנאמר: "לא תחמוד וגו'" שמות כ, יד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ה';
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רס"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קנ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן שנ"ט;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן י"ט.


מצווה לט
מצוות לא תעשה: שלא לעשות צורת אדם לנוי
[כה] מצוות לא תעשה: שלא לעשות צורת אדם אפילו לנוי.
שנאמר: "לא תעשון אתי וגו'" שמות כ, כ.

מראי מקומות:
ראש השנה דף כ"ד; עבודה זרה דף מ"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ג' הלכה י'; והלכות בית הבחירה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ד';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ב; ומש nע מ
רמב"ם, ספר המצוות הנ"ל ובהלכות סנהדרין פי"ט שעל בית תבנית היכל אין לוקין, שזה אינו פשטא דקרא. עיין כלל ח' בהג"ה ב'.


מצווה מ
מצוות לא תעשה: שלא לבנות מזבח מאבני גזית
[כו] מצוות לא תעשה: שלא לבנות מזבח אבנים שנגע בהם ברזל.
שנאמר: "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית" שמות כ, כב.

מראי מקומות:
מידות פרק ג';
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכות יד-טז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"צ.


מצווה מא
מצוות לא תעשה: שלא לעלות במעלות על המזבח
[כז] מצוות לא תעשה: שלא לעלות במעלות על המזבח.
שנאמר: "ולא תעשה במעלות על מזבחי וגו'" שמות כ, כג.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה יז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"א.