ספר מצוות השם, שמות כב

מצווה נה
מצוות עשה: לדון דין הבער, הוא נזקי שן ורגל
(כד) מצוות עשה: על הבית דין לדון דין נזקי בהמה שהזיקה ברגל או בשן.
שנאמר: "ושלח את בעירה ובער בשדה אחר" שמות כב, ד.

מראי מקומות:
בבא קמא פרקים א', ב', ג'; גיטין דף פ"ה;
רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק א' ופרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ז;
שו"ע חושן משפט סימן ש"צ.


מצווה נו
מצוות עשה: לדון דין נזקי אש
(כה) מצוות עשה: על הבית דין לדון דין נזקי אש.
שנאמר: "כי תצא אש כו' שלם ישלם המבער כו'" שמות כב, ה.

מראי מקומות:
בבא קמא דף כ"ה, ודף ס';
רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק יד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ס"ט;
שו"ע חושן משפט סימן תי"ח.


מצווה נז
מצוות עשה: לדון דין שומר חינם
(כו) מצוות עשה: על הבית דין לדון דין שומר חנם.
שנאמר: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגו'" שמות כב, ו.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ט', בבא מציאה פרק ג';
רמב"ם שאלה ופקדון פרק ד', שכירות פרק א', גניבה פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן רצ"א.


מצווה נח
מצוות עשה: לדון דין טוען ומודה וכופר
(כז) מצוות עשה: על הבית דין לדון דין טוען ונטען.
שנאמר: "על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה" שמות כב, גח.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ג; בבא מציאה פרק ג' ופרק ח'; שבועות פרק ה';
רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ה;
שו"ע חושן משפט סימן פ"ז, וסימן ע' ואילך.


מצווה נט
מצוות עשה: לדון דין שומר שכר ושוכר
(כח) מצוות עשה: על הבית דין לדון דין שומר שכר ושוכר.
שנאמר: "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה" שמות כב, ט.

מראי מקומות:
בבא קמא פרק ו' ופרק ח'; בבא מציאה פרק ג' ופרק ה'; שבועות פרק ח';
רמב"ם הלכות שכירות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ"ט;
שו"ע חושן משפט סימן ש"ג ואילך.


מצווה ס
מצוות עשה: לדון דין שואל
(כט) מצוות עשה: על הבית דין לדון דין שואל.
שנאמר: "כי ישאל איש מעם רעהו וגו'" שמות כב, יג.

מראי מקומות:
בבא מציאה פרק ח'; שבועות פרק ח';
רמב"ם הלכות שאלה ופקדון פרק א' ופרק ו', והלכות שכירות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: רמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ב;
שו"ע חושן משפט סימנים ש"מ - שמ"ו.


מצווה סא
מצוות עשה: לדון דין מפתה בתולה
(ל) מצוות עשה: על הבית דין לדון דין מפתה בתולה כמו.
שנאמר: "כי יפתה איש בתולה וגו'" שמות כב, טו.

מראי מקומות:
כתובות פרק ג', ופרק ד';
רמב"ם הלכות נערה בתולה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ג;
שו"ע אבן העזר סימן קע"ז.


מצווה סב
מצוות לא תעשה: שלא לחיות מכשפה
[לב] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא להיות מכשף.
שנאמר: "מכשפה לא תחיה" שמות כב, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ז;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י"ד הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן קע"ט.


מצווה סג
מצוות לא תעשה: שלא להונות גר בדברים
[לג] מצוות לא תעשה: שלא להונות גר צדק בדברים.
שנאמר: "וגר לא תונהשמות כב, כ.

מראי מקומות:
בבא מציאה דפים נ"ח, נ"ט;
רמב"ם הלכות מכירה פרק יד' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ב, קנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ב, קע"ג;
שו"ע חושן משפט סימן רכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פי"ח.


מצווה סד
מצוות לא תעשה: שלא להונות גר בממון
[לד] ומצוות לא תעשה: שלא להונות גר צדק בממון.
שנאמר: "ולא תלחצנו" שמות כב, כ.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים נ"ח, נ"ט;
רמב"ם הלכות מכירה פרק יד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קע"ב, קע"ג;
שו"ע חושן משפט סימן רכ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ח.


מצווה סה
מצוות לא תעשה: שלא לענות אלמנה ויתום
[לה] מצוות לא תעשה: שלא לענות אלמנה ויתום.
שנאמר: "כל אלמנה ויתום לא תענון" שמות כב, כא.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רנ"ו;
(רמב"ן מנה אלמנה ויתום לשני לאוין);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ח' (והוא מסופק אם למנותן שני לאוין. עיין שם ברמזים סימן ז', ח');
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ו, פ"ז.


מצווה סו
מצוות עשה: להלוות לעניי ישראל
(לא) מצוות עשה: להלות לעניי ישראל.
שנאמר: "אם כסף תלוה את עמי" שמות כב, כד.

מראי מקומות:
כתובות דף ס"ז; בבא מציאה דף ע"א;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קצ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ג;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ח.


מצווה סז
מצוות לא תעשה: שלא לתבוע חוב ממי שאין לו
[לו] מצוות לא תעשה: שלא לתבוע ללוה חובו כשיודע שאין לו לשלם.
שנאמר: "לא תהיה לו כנושה" שמות כב, כד.

מראי מקומות:
בבא מציאה דף ע"ה עמוד ב';
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קפ"ה;
שו"ע חושן משפט סימן צ"ז.


מצווה סח
מצוות לא תעשה: שלא להתעסק בין מלוה ללוה בריבית
[לז] מצוות לא תעשה: שלא להתעסק בין מלוה ללוה ברבית.
שנאמר: "לא תשימון עליו נשך" שמות כב, כד.

מראי מקומות:
בבא מציעא דף ע"א, ודף ע"ב;
רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן ק"ס;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ט.


מצווה סט
מצוות לא תעשה: שלא לקלל דיין
[לח] מצוות לא תעשה: שלא לקלל לדיין.
שנאמר: "אלהים לא תקלל" שמות כב, כז.

מראי מקומות:
שבועות דפים ל"ה, ל"ו; סנהדרין דף נ"ו;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב', והלכות סנהדרין פרק כו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שט"ו; (ושם ביאר שאין זה לאו שבכללות ע"ש ובשורש ט');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ט"ז, ר"ט; חושן מש tט סימן כז, תכ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ה.


מצווה ע
מצוות לא תעשה לאו דברכת השם היא מגדף
[לט] מצוות לא תעשה: שלא לברך את השם.
שנאמר: "אלהים לא תקלל (שמות כב, כז.

מראי מקומות:
שבועות דפים ל"ה, ל"ו; סנהדרין דף נ"ו;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ב' הלכה ו', והלכות סנהדרין פרק כו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס'; (ושם ביאר שאין זה לאו שבכללות ע"ש ובשורש ט');
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ט"ז, ר"ט; חו yן משפט סימן כז, תכ"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קכ"ה.


מצווה עא
מצוות לא תעשה: שלא לקלל נשיא
[מ] מצוות לא תעשה: שלא לקלל נשיא או מלך.
שנאמר: "ונשיא בעמך לא תאור" שמות כב, כז.

מראי מקומות:
מכילתא; סנהדרין דף ס"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ו;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"י;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ז.


מצווה עב
מצוות לא תעשה: שלא להקדים חוקי התבואות
[מא] מצוות לא תעשה להקדים חוקי המתנות מיבולי הארץ.
שנאמר: "מלאתך ודמעתך לא תאחר" שמות כב, כח.

מראי מקומות:
תמורה דף ד'; תרומות פרק ג';
רמב"ם הלכות תרומות פרק ג' הלכה כ"ג;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.


מצווה עג
מצוות לא תעשה: שלא לאכול טריפה
[מב] מצוות לא תעשה: שלא לאכול טריפה.
שנאמר: "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" שמות כב, ל.

מראי מקומות:
חולין דף ס"ח; מכות דף י"ח וע"ש בתוספות;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ד' ופרק ה'; והלכות שחיטה פרק ה'; והלכות מעשה הקרבנות פרק יא'; והלכות קרבן פסח פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ד;
שו"ע יורה דעה סימן י"ד, כ"ט ואילך;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"א; ולענין לאו שבכללות עיין בתוספות חולין דף ק"ב, ותוספות מכות דף י"ח, ובתוספות יומא דף ל"ו.