ספר מצוות השם, שמות כה

מצווה צה
מצוות עשה: לבנות בית מקדש
(לח) מצוות עשה: לבנות בית המקדש.
שנאמר: "ועשו לי מקדש [שמות כה, ח.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ'; מסכת מדות;
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: כ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ג.


מצווה צו
מצוות לא תעשה: שלא להסיר בדי הארון
[נח] מצוות לא תעשה: שלא להוציא בדי הארון מן הארון.
שנאמר: "בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו" שמות כה, טו.

מראי מקומות:
יומא דף ע"ב;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ו.


מצווה צז
מצוות עשה: לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד
(לט) מצוות עשה: שיסדרו כהנים בהיכל לחם הפנים.
שנאמר: "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" שמות כה, ל.

מראי מקומות:
מנחות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות תמידין ומוספים פרק ד', ופרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: כ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ו.