ספר מצוות השם, שמות כז

מצווה צח
מצוות עשה: לערוך נרות במקדש
(מ) מצוות עשה: שיערוך הכהן נרות המנורה וידליק אותן בהיכל בכל יום.
שנאמר: "ויקחו אליך שמן זית כו' להעלת נר תמיד באהל מועד כו' יערך אותו אהרן ובניו" שמות כז, כא.
ונאמר: בהטיבו את הנרות כו' ובהעלות אהרן א ת הנרות.

מראי מקומות:
יומא דף י"ד, ודף ל"ג; מנחות דפים פ"ח, פ"ט; תמיד פרק ו';
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: כ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קצ"ג; לה
רמב"ם הטבת נרות היא הדלקתה.
אבל רוב המפרשים סבורים דהטבה בבוקר הוא תקון הפתילות, וההדלקה אינה אלא בערב.