ספר מצוות השם, שמות כח

מצווה צט
מצוות עשה: שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד
(מא) מצוות עשה: שילבשו כהנים בגדי כהונה בשעת עבודה.
שנאמר: "ועשו בגדי קדש לאהרן וגו'" שמות כח, ד.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ה; זבחים דפים ט"ו-י"ט;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרקים ח'-י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ל"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ג.


מצווה ק
מצוות לא תעשה: שלא להסיר החושן מעל האפוד
[נט] מצוות לא תעשה: שלא להסיר החושן מעל מאפוד.
שנאמר: "ולא יזח החשן מעל האפוד" שמות כח, כח.

מראי מקומות:
יומא דף ע"ב;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ט' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ז; ועיין השגת רמב"ן שורש ה';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ח, רצ"ט.


מצווה קא
מצוות לא תעשה: שלא לקרוע המעיל של הכהנים
[ס] ומצוות לא תעשה: שלא לקרוע המעיל.
שנאמר: "לא יקרע" שמות כח, לב.

מראי מקומות:
יומא דף ע"ב;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ז, פ"ח; ועיין השגת רמב"ן שורש ה';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ח, רצ"ט.