ספר מצוות השם, שמות ל

מצווה קד
מצוות עשה: להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב
(מג) מצוות עשה: להקטיר קטרת בכל יום בבקר ובערב על מזבח הזהב בהיכל.
שנאמר: "והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר כו'" שמות ל, ז. בין הערבים יקטירנה" שמות ל, ח.

מראי מקומות:
כריתות דף ו'; מנחות דף מ"ט;
רמב"ם הלכות תמידין פרק ג';
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: כ"ח;
(רמב"ן מנה קטרת בקר וערב לשני מצוות עשה);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ז, ובסוף עשין קצ"ב.


מצווה קה
מצוות לא תעשה: שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת
[סב] מצוות לא תעשה: שלא להעלות שום דבר מקרבנות על מזבח הזהב שבהיכל.
שנאמר: "לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו" שמות ל, ט.

מראי מקומות:
כריתות;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ה.

מצווה קו
מצוות עשה: לתת מחצית שקל בכל שנה
(מד) מצוות עשה: שיתן כל אחד מישראל מחצית שקל לצורך קרבנות צבור.
שנאמר: "זה יתנו כו' מחצית השקל" שמות ל, יג.

מראי מקומות:
שקלים פרק א';
רמב"ם הלכות שקלים פרק א' ואילך;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין מ"ה.


מצווה קז
מצוות עשה: שיקדש כהן ידיו ורגליו לעבודה
(מה) מצוות עשה: שיקדשו כהנים ידיהם ורגליהן לעבודה.
שנאמר: "ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם" שמות ל, יט.

מראי מקומות:
יומא דף כ"ח; זבחים דפים ט"ו, י"ט;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: כ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ה.


מצווה קח
מצוות עשה: למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה
(מו) מצוות עשה: לעשות שמן המשחה.
שנאמר: "ועשית אותו שמן משחת קדש" שמות ל, כה.

מראי מקומות:
כריתות דף ה'; הוריות דף י"א;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ל"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קס"ו.


מצווה קט
מצוות לא תעשה: שלא לסוך זר בשמן המשחה
[סג] מצוות לא תעשה: שלא לסוך בשמן המשחה.
שנאמר: "על בשר אם לא יוסך" שמות ל,לב.

מראי מקומות:
כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק א' הלכות ה'-י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רצ"ג.


מצווה קי
מצוות לא תעשה: שלא לעשות כמו שמן המשחה
[סד] ומצוות לא תעשה: שלא לעשות שמן המשחה.
שנאמר: "ובמתכנתו לא תעשו כמהו" שמות ל, לב.

מראי מקומות:
כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ג.


מצווה קיא
מצוות לא תעשה: שלא לעשות כמתכונת קטורת
[סה] מצוות לא תעשה: שלא לעשות כמתכונת קטרת.
שנאמר: "והקטרת כו' במתכונתה לא תעשו לכם איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת." שמות ל, לז-לח.

מראי מקומות:
כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות כלי המקדש והעובדים בו פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה פ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רצ"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ג.