ספר מצוות השם, שמות לד

מצווה קיב
מצוות לא תעשה: שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה
[סו] מצוות לא תעשה: שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה (ובכלל זה יין נסך).
שנאמר: "פן תכרת ברית ליושב הארץ וגו' וקרא לך ואכלת מזבחו" שמות לד, טו.

מראי מקומות:
עבודה זרה דפים כ"ט, ע"ג;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י"א; והלכות עבודה זרה פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קצ"ד (ועיין שם בהשגות);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ח;
שו"ע יורה דעה סימנים קכ"ג, קל"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ג.


מצווה קיג
מצוות עשה: לשבות מעבודת הארץ בשמיטה
(מז) מצוות עשה: לשבות מעבודת הארץ בשביעית.
שנאמר: "בחריש ובקציר תשבות" שמות לד, כא.

מראי מקומות:
שביעית פרק ג';
רמב"ם הלכות שמיטה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קל"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ז.


מצווה קיד
מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר בחלב
[סז] מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר שנתבשל בחלב.
שנאמר: "לא תבשל גדי בחלב אמו" שמות לד, כו.

מראי מקומות:
חולין דף ק"ג ואילך; נזיר דף ל"ז; פסחים דף כ"א;
הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ז,
(שם כתב טעם שלא מנה איסור הנאה ללאו בפני עצמו אע"פ שכתוב בפ' ראה פעם שלישית לא תבשל כו'' על איסור הנאה לא מנאו, שהנאה בכלל אכילה היא ע"ש);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ז ואילך;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רי"ג.