ספר מצוות השם, שמות לה
מצווה קטו
מצוות לא תעשה: שלא לענוש בשבת
[סח] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לעשות משפט מות בשבת.
שנאמר: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" שמות לה, ג.

מראי מקומות:
יבמות דף ו; סנהדרין דף ל"ה;
רמב"ם הלכות שבת פרק כ"ד הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שכ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ס"ז; עיין ב
שו"ע אורח חיים סימן של"ט וב
שו"ע חושן משפט סימן ה';