ספר מצוות השם, ויקרא א

מצווה קטז
מצוות עשה: לעשות מעשה קרבן עולה
מצוות עשה: לעשות מעשה קרבן עולה כמשפט.
שנאמר: "אם עולה קרבנו וגו'" ויקרא א, ג.

מראי מקומות:
זבחים דף נ"ג; יומא דף כ"ה; תמיד;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ו;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ס"ג
(רמב"ן השיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"פ.