ספר מצוות השם, ויקרא ד
מצווה קכא
מצוות עשה: להקריב פר העלם דבר של הציבור
מצוות עשה: שיקריבו בית דין קרבן אם טעו בהוראה.
שנאמר: "ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל וגו' והקריבו וגו'" ויקרא ד, יג-יד.

מראי מקומות:
הוריות פרקים א'-ב';
רמב"ם הלכות שגגות פרק י"ב - פרק י"ד;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ז.


מצווה קכב
מצוות עשה: קרבן חטאת על שגגת כרת
מצוות עשה: שיקריב היחיד קרבן חטאת קבוע על שגגתו.
שנאמר: "ואם נפש אחת תחטא בשגגה וגו'ויקרא ד, כז.

מראי מקומות:
כריתות דף ב', ופרק ג'; שבת דף ס"ח, ע"ש בתוספות ד"ה אבל תינוק, ובדף ע"ג; מסכת הוריות;
רמב"ם הלכות שגגות פרקים ו', ז, ט"ו;
רמב"ם, ספר המצוות גדול מצוות עשה: ס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רי"ג.