ספר מצוות השם, ויקרא ה

מצווה קכג
מצוות עשה: להעיד בבי"ד עדות שיודע
מצוות עשה: להעיד בבית דין בכל עדות שיודע בין לזכות בין לחוב.
שנאמר: "והוא עד או ראה וגו'" ויקרא ה, א.

מראי מקומות:
בבא קמא דף נ"ה; שבועות דף פ"ה; סנהדרין דף ל"ז;
רמב"ם הלכות עדות פרק א', והלכות שבועות פרק א' ופרק ט', והלכות שגגות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קע"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ק"ח;
שו"ע חושן משפט סימן כ"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ח מנאו ללאו.


מצווה קכד
מצוות עשה: להקריב קורבן עולה ויורד
(נד) מצוות עשה: להקריב קרבן עולה ויורד.
שנאמר: "ואם לא תגיע ידו וגו'" ויקרא ה, ז.

מראי מקומות:
שבועות פרק ב'; כריתות דפים י', כ"ו;
רמב"ם הלכות שגגות פרק י' ופרק יא';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ע"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רט"ז.


מצווה קכה
מצוות לא תעשה: שלא להבדיל בחטאת העוף
[עא] מצוות לא תעשה: שלא יבדיל ראש חטאת עוף מהגוף במליקתו.
שנאמר: "ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל" ויקרא ה, ח.

מראי מקומות:
זבחים דפים ס"ד, ס"ה; חולין דף כ"א;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ז' הלכות ו-ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ז.


מצווה קכו
מצוות לא תעשה: שלא לשים שמן במנחת חוטא
[עב] מצוות לא תעשה: שלא ליתן שמן במנחת חוטא.
שנאמר: "לא ישים עליה שמן" ויקרא ה, ו.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ט;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ב הלכות ז-ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ח.


מצווה קכז
מצוות לא תעשה: שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
[עג] מצוות לא תעשה: שלא ליתן לבונה במנחת חוטא.
שנאמר: "ולא יתן עליה לבונה" ויקרא ה, יא.

מראי מקומות:
מנחות דף נ"ט;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ט.


מצווה קכח
מצוות עשה: המועל בקדשים יתן קרן וחומש ואשם
(נה) מצוות עשה: שהנהנה מן ההקדש בשוה פרוטה או אכל תרומה בשוגג ישלם קרן וחומש.
שנאמר: "ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסיף עליו" ויקרא ה, טז.

מראי מקומות:
בבא קמא דף קי"א; מעילה דף י"ח; מסכת תרומות פרק י';
רמב"ם הלכות מעילה פרק א' ופרק ה', והלכות תרומה פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קי"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"י.


מצווה קכט
מצוות עשה: להביא אשם תלוי על ספק
(נו) מצוות עשה: שיביא קרבן אשר תלוי מי שנסתפק לו אם חטא.
שנאמר: "ואם נפש כי תחטא וגו' ולא ידע ואשם וגו' והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם" ויקרא ה, יז-יח.

מראי מקומות:
מסכת כריתות פרק ד';
רמב"ם הלכות שגגות פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רט"ו.


מצווה קל
מצוות עשה: להשיב את הגזילה אשר גזל
(נז) מצוות עשה: להשיב גזילה אשר גזל.
שנאמר: "והשיב את הגזילה אשר גזל (ויקרא ה, כג.

מראי מקומות:
בבא קמא דפים צ"ד, ק"ג, ק"ט;
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרקים א'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קצ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ע"ג;
שו"ע חושן משפט סימנים ש"ס, שס"ו, שס"ז וע"ש דין גוזל לרבים;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רמ"ו.


מצווה קלא
מצוות עשה: שיקריב חוטא אשם ודאי
(נה) מצוות עשה: להביא קרבן אשר ודאי.
שנאמר: "ואת אשמו יביא לה' וכו'" ויקרא ה, כה.

מראי מקומות:
הוריות דף ט'; כריתות דף ט'; זבחים דף נ"ד;
רמב"ם שגגות פרק ט' הלכות א'-י', מעילה פרק א', גזילה ואבידה פרק ז'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רס"ו.