ספר מצוות השם, ויקרא יג

מצווה קע
מצוות עשה: שיהא המצורע טמא ומטמא
(עו) מצוות עשה: שיהא המצורע טמא ומטמא.
שנאמר: "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת וגו'" ויקרא יג, ב.

מראי מקומות:
מסכת נגעים; שבועות דף ב';
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק א' הלכות א'-ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ד.


מצווה קעא
מצוות לא תעשה: שלא לגלח הנתק
[צה] מצוות לא תעשה: שלא לגלח הנתק.
שנאמר: "ואת התק לא יגלח" ויקרא יג, לג.

מראי מקומות:
מסכת נגעים;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק ח' הלכה ג', פרק י', פרק ל;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שס"ב.


מצווה קעב
מצוות עשה: מצוות פריעה ופרימה במצורע
(עז) מצוות עשה: שהמצורע מוחלט יקרע את בגדיו ויגדל שער ראשו ויכסה ראשו כאבל ויקרא ויודיע שהוא טמא.
שנאמר: "והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא" ויקרא יג,מו.

מראי מקומות:
פסחים דף פ"ז; ערכין דף ט"ז; מגילה דף ח'; מועד קטן דפים ז', ט"ו; סוטה דף כ"ג; חולין דף ע"ח; מסכת נגעים פרק י"ג;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קי"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ה.


מצווה קעג
מצוות עשה: לדון טומאת צרעת בגדים
(עח) מצוות עשה: לדון דין נגעי בגדים שיהיו טמאים ומטמאים.
שנאמר: "והבגד כי יהיה בו נגע צרעת וגו'" ויקרא יג, מז.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"א; זבחים דף צ"ה;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרקים י"ב-"ג;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ח.