ספר מצוות השם, ויקרא יד

מצווה קעד
מצוות עשה: מצוות טהרת מצורע
(עט מצוות עשה: לטהר מצורע המוחלט ביום טהרתו.
שנאמר: "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגו'" ויקרא יד, ב.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"ד; סוטה דף ט"ז;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"י;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ו.


מצווה קעה
מצוות עשה: שיגלח המצורע כשיטהר
(פ) מצוות עשה: לגלח המצורע המוחלט ביום השביעי לטהרתו.
שנאמר: "והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו וגו'" ויקרא יד, ט.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"ד; סוטה דף ט"ז; נזיר דף מ';
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י"א הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קי"א
(וע"ש הטעם למה מנה תגלחת מצורע והבאת קרבנותיו לשני מצוות, ובסימן שע"ח תגלחת הנזיר והבאת קרבנותיו מצווה אחת);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ז.


מצווה קעו
מצוות עשה: מצוות קרבן מצורע כשיטהר
(פא) מצוות עשה: שיביא המצורע המוחלט קרבנות ביום השמיני.
שנאמר: "וביום השמיני יקח שני כבשים וכבשה אחת" ויקרא יד, י.

מראי מקומות:
כריתות דף ח'; מסכת נגעים פרק י"ד; נזיר דף ס';
רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק ב' הלכה ג', פרק ד', והלכות שגגות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"א.


מצווה קעז
מצוות עשה: שיטבול טמא במי מקוה
(פב) מצוות עשה: שיטבול טמא בארבעים סאה מים ליטהר.
שנאמר: "ורחץ את בשרו במים" ויקרא יד, ט.

מראי מקומות:
מסכת מקוואות;
רמב"ם הלכות מקואות פרקים א', ז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ח;
שו"ע יורה דעה סימנים קצ"ז, קצ"ח, ר"א.


מצווה קעח
מצוות עשה: טומאת נגעי בתים
(פג) מצוות עשה: לדון דין טומאת נגעי בתים.
שנאמר: "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם וגו'" ויקרא יד, לד.

מראי מקומות:
מסכת נגעים פרק י"ג;
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרקים יד' - טו';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רל"ט.