ספר מצוות השם, ויקרא טז

מצווה קפה
מצוות לא תעשה: שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש
[צו] מצוות לא תעשה: שלא יבא כהן בכל עת למקדש.
שנאמר: "ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרוכת" ויקרא טז, ב.

מראי מקומות:
מנחות דף כ"ז; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ב' הלכות א'-ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ג.


מצווה קפו
מצוות עשה: שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור
(צ) מצוות עשה: שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור.
שנאמר: "בזאת יבא אהרן אל הקודש וגו'" ויקרא טז, ג.

מראי מקומות:
מסכת יומא, ועיין דף ח';
רמב"ם הלכות עבודת יום הכפורים;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: מ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ט