ספר מצוות השם, ויקרא יח

מצווה קפט
מצוות לא תעשה: שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה
[צח] מצוות לא תעשה: שלא לקרב לעריות אפילו בלא ביאה.
שנאמר: "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה" ויקרא יח, ו.

מראי מקומות:
שבת דפים י"ג, ס"ד; קדושין דף ע' ע"ש; יבמות דף ס"ב; עבודה זרה דף כ'; סנהדרין דף ע"ז; נדה דף י"ג;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כ"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ו;
שו"ע אבן העזר סימנים כ"א-כ" ד; ועיין פירוש המשנה לרמב"ם פרק ז' סנהדרין.


מצווה קצ
מצוות לא תעשה: שלא לגלות ערות אביו
[צט] מצוות לא תעשה לגלות ערות האב במשכב זכר.
שנאמר: "ערות אביך וגו' לא תגלה" ויקרא יח, ז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם איסורי ביאה פרק א'. שגגות פרק ד' הלכה א', ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שנ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין פ"ט.


מצווה קצא
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אמו
[ק] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על אמו.
שנאמר: "ערות אמך לא תגלה" ויקרא יח, ז.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"א; סנהדרין דף כ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכות א'-ב'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ב;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן שי"ג.


מצווה קצב
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשת אביו
[קא] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על אשת אביו.
שנאמר: "ערות אשת אביך לא תגלה" ויקרא יח, ח.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה א'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"א;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו.


מצווה קצג
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו
[קב] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחותו בין מן האב לבד או מן האם לבד ואפילו מזנות.
שנאמר: "ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה הערותן (כתרגומו)" ויקרא יח, ט.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ב; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ד, ק"ה;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"ט.


מצווה קצד
מצוות לא תעשה: שלא לבא על בת בנו
[קג] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על בת בנו.
שנאמר: "ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה" ויקרא יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים ע"ה, ע"ו; יבמות דף צ"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ח;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ט.


מצווה קצה
מצוות לא תעשה: שלא לבא על בת בתו
[קד] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על בת בתו.
שנאמר: "ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה" ויקרא יח, י.

מראי מקומות:
סנהדרין דפים ע"ה, ע"ו; יבמות דף צ"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ד, של"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ט;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"י.


מצווה קצו
מצוות לא תעשה: שלא לבא על בתו מק"ו
[קה] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על בתו

מראי מקומות:
יבמות דף ג', כריתות דף ה', סנהדרין דפים נ"א, ע"ה, ע"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק';
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ח.


מצווה קצז
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחותו בת אשת אביו
[קו] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על אחותו בת אשת אביו.
שנאמר: "ערות בת אשת אביך וגו' לא תגלה ערותה" ויקרא יח, יא.

מראי מקומות:
יבמות דף כ"ב;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ד, ק"ה;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו.


מצווה קצח
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחות אביו
[קז] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחות אביך.
שנאמר: "ערות אחות אביך לא תגלה וגו'ויקרא יח, יב.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"מ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ו;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש'.


מצווה קצט
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחות אמו
[קח] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחות אמו.
שנאמר: "ערות אחות אמך לא תגלה" ויקרא יח, יג.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ז;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש'.


מצווה ר
מצוות לא תעשה: שלא לגלות ערות אחי אביו
[קט] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחי אביו במשכב זכר.
שנאמר: "ערות אחי אביך לא תגלה" ויקרא יח, יד.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ב'. והלכות שגגות פרק א' ופרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שנ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ';
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו.


מצווה רא
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשת אחי אביו
[קי] מצוות לא תעשה: שלא לבא על דודתו (היא אשת אחי אביו).
שנאמר: "אל אשתו לא תקרב דודתו היא" ויקרא יח, יד.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"י;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ג.


מצווה רב
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשת בנו
[קיא] מצוות לא תעשה: שלא לבא על כלתו (היא אשת בנו).
שנאמר: "ערות כלתך לא תגלה" ויקרא יח, טו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות איסור ביאה פרק ב' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ג;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן שי"ד.


מצווה רג
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשת אחיו
[קיב] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על אשת אחיו (בין מן האב בין מן האם ואפילו מזנות).
שנאמר: "ערות אשת אחיך לא תגלה" ויקרא יח, טז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ט;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ב.


מצווה רד
מצוות לא תעשה: שלא לישא אשה ובתה
[קיג] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשה ובתה.
שנאמר: "ערות אשה ובתה לא תגלה" ויקרא יח, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו, יבמות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"א;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ה.


מצווה רה
מצוות לא תעשה: שלא לישא אשה ובת בנה
[קיד] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשה ובת בנה.
שנאמר: "את בת בנה לא תקח וגו'ויקרא יח, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו, יבמות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ז'. והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ב;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ו.


מצווה רו
מצוות לא תעשה: שלא לישא אשה ובת בתה
[קטו] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אשה ובת בתה.
שנאמר: "ואת בת בתה לא תקח וגו'" ויקרא יח, יז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ו, יבמות דף צ"ו;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א', ופרק ב' הלכה ז', והלכות אישות פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: של"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ג;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"ז.


מצווה רז
מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו
[קטז] מצוות לא תעשה: שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו.
שנאמר: "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחיה" ויקרא יח, יח.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"א, צ"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"ח;
שו"ע אבן העזר סימן ט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ש"א;
וכל העריות הנ"ל עיין ביבמות פרק א', פרק ג', פר ק ח', פרק ט"ו;
ובסנהדרין פרק ו', פרק ט', פרק י"א; מכות פרק פ"ג; קדושין פרק ד'; כריתות פרק א';
רמב"ם הלכות אישות; והלכות איסורי ביאה; והלכות שגגות פרק א', פרק ד', פרק כ'.


מצווה רח
מצוות לא תעשה: שלא לבא על נדה
[קיז] מצוות לא תעשה: שלא לבא על הנדה.
שנאמר: "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב" ויקרא יח, יט.

מראי מקומות:
מסכת נדה; מכות דף י"ד; שבועות דף י"ח; כריתות דף ה';
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרקים ד' - יא';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קי"א;
שו"ע יורה דעה סימנים קפ"ג- ר';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רפ"ז, רפ"ח, ר v"ג.


מצווה רט
מצוות לא תעשה: שלא ליתן מזרעו למולך
[קיח] מצוות לא תעשה: שלא ליתן מזרעו למולך.
שנאמר: "ומזרעך לא חתתן להעביר למולך" ויקרא יח, כא.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס'; כריתות דף ב';
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ"ו הלכות ג'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ז';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ס"ד.


מצווה רי
מצוות לא תעשה: שלא לבא על הזכר
[קיט] מצוות לא תעשה: שלא לבוא על הזכר.
שנאמר: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה" ויקרא יח, כב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' הלכות יא'-טו'. והלכות שגגות פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: ש"נ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ד;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ד.


מצווה ריא
מצוות לא תעשה: שלא לבא על בהמה
[קכ] מצוות לא תעשה: שלא לבא על בהמה ושלא להביא בהמה עליו.
שנאמר: "ובכל בהמה לא תתן שכבתך" ויקרא יח, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד; בבא קמא דף נ"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' הלכות טז'-יח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ה;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ד.


מצווה ריב
מצוות לא תעשה: שלא תביא אשה בהמה עליה
[קכא] ומצוות לא תעשה: שלא תביא אשה בהמה עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה.
שנאמר: "ואשה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה" ויקרא יח, כג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף נ"ד; בבא קמא דף נ"ה;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' הלכות טז'-יח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שמ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין צ"ו;
שו"ע אבן העזר סימן כ"ד.