ספר מצוות השם, ויקרא כא

מצווה רסד
מצוות לא תעשה: שלא יטמא כהן למת
[קס] מצוות לא תעשה: שלא יטמא כהן הדיוט למת.
שנאמר: "לנפש לא יטמא בעמיו" ויקרא כא, א.

מראי מקומות:
יבמות דף ס'; מכות דף כ"א; נזיר דף מ"ב;
רמב"ם הלכות אבל פ"ג, והלכות טומאת מת פרקים א'-ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ד, רל"ה (הוציא מפסוק זה שני לאוין שלא יטמא ושלא יכנס לאהל המת);
שו"ע יורה דעה סימנים שס"ט עד שע"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ט'.


מצווה רסה
מצוות עשה: שיטמא כהן הדיוט לקרובים ולהתאבל על קרובים
(קה) מצוות עשה: שיטמא כהן הדיוט לקרובים.
שנאמר: "לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו
ולאחותו הבתולה וגו' לה יטמא" ויקרא כא, ב-ג'.

מראי מקומות:
זבחים דף ק'; מועד קטן דף י"ד, ובפרק ג';
רמב"ם הלכות אבל פרקים א'-ב'; והלכות טומאת מת;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ח (מצוות אבל מנה ספר מצוות גדול למצווה דרבנן);
שו"ע יורה דעה סימן שע"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ"ט.


מצווה רסו
מצוות לא תעשה: שלא יעבד טבול יום במקדש
[קסא] מצוות לא תעשה: שלא יעבוד כהן טבול יום עבודה במקדש.
שנאמר: "ולא יחללו שם אלהיהם" ויקרא כא, ו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ג; זבחים דף י"ז;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ד' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ו.


מצווה רסז
מצוות לא תעשה: שלא ישא כהן זונה
[קסב] מצוות לא תעשה: שלא יקח כהן הדיוט אשה זונה.
שנאמר: "אשה זונה וחללה לא יקחו וגו'" ויקרא כא, ז.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"ג, נ"ז, ס"א, ס"ח, ע"ט; כתובות דף י"ז; קדושין דפים ע"ז-ע"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרקים י"ז-"ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"א;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ק"צ;
שו"ע אבן העזר סימן ו'.


מצווה רסח
מצוות לא תעשה: שלא ישא כהן חללה
[קסג] מצוות לא תעשה: שלא יקח כהן הדיוט חללה.
שנאמר: "אשה זונה וחללה לא יקחו וגו'ויקרא כא, ז.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"ג, נ"ז, ס"א, ס"ח, ע"ט; כתובות דף י"ז; קדושין דפים ע"ז-ע"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"א;
שו"ע אבן העזר סימן ו'.


מצווה רסט
מצוות לא תעשה: שלא ישא כהן גרושה
[קסד] מצוות לא תעשה: שלא יקח כהן דיוט גרושה.
שנאמר: "אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו" ויקרא כא, ז.

מראי מקומות:
יבמות דפים נ"ג, נ"ז, ס"א, ס"ח, ע"ט; כתובות דף י"ז; קדושין דף ע"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ס;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קצ"א;
שו"ע אבן העזר סימן ו'.


מצווה רע
מצוות עשה: לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד
(קו) מצוות עשה: לחלוק כבוד לכהן.
שנאמר: "וקדשתו וגו'" ויקרא כא, ח.
מראי מקומות:
גיטין דף נ"ט;
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"א;
שו"ע אורח חיים סימן קל"ה, קס"ז, ר"א.


מצווה רעא
מצוות לא תעשה: שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת
[קסה] מצוות לא תעשה: שלא יבא כהן גדול באוהל עם מת.
שנאמר: "ועל כל נפשות מת לא יבא" ויקרא כא, יא.

מראי מקומות:
נזיר דפים מ"ב, מ"ז; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות אבל פרק ג' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן שע"א.


מצווה רעב
מצוות לא תעשה: שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים
[קסו] מצוות לא תעשה: שלא יטמא כהן גדול במגע ובמשא אפילו לקרובים.
שנאמר: "לאביו ולאמו לא יטמא" ויקרא כא, יא.

מראי מקומות:
נזיר דפים מ"ב, מ"ז; מכות דף כ"א;
רמב"ם הלכות אבל פרק ג' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רל"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן שע"א.


מצווה רעג
מצוות עשה: שישא כהן גדול בתולה בנערותה
(קז) מצוות עשה: שיקח כהן גדול בתולה לאשה.
שנאמר: "והוא אשה בבתוליה יקח" ויקרא כא, יג.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ט; הוריות דף י"ב;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז הלכות יג'-יז';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ל"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין נ"ז.


מצווה רעד
מצוות לא תעשה: שלא יקח כהן גדול אלמנה
[קסז] מצוות לא תעשה: שלא יקח כהן גדול אלמנה.
שנאמר: "אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח" ויקרא כא, יד.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ט; קידושין דף ע"ז;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז הלכות ט'-יב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ד.


מצווה רעה
מצוות לא תעשה: שלא יבעול כהן גדול אלמנה
[קסח] מצוות לא תעשה: שלא יבא כהן גדול על אלמנה.
שנאמר: "ולא יחלל זרעו בעמיו" ויקרא כא, טו.

מראי מקומות:
יבמות דף נ"ט; קידושין דף ע"ח;
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ז הלכות א'-ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קכ"ה.


מצווה רעו
מצוות לא תעשה: שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע
[קסט] מצוות לא תעשה: שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע.
שנאמר: "אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב וגו'" ויקרא כא, יז.

מראי מקומות:
קדושין דף ס"ו, בכורות דף מ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרקים ו'-ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ח.


מצווה רעז
מצוות לא תעשה: שלא יעבוד כהן בעל מום עובר
מצוות לא תעשה: שלא יעבוד כהן בעל מום עובר.
שנאמר: "כל איש אשר בו מום לא יקרב" ויקרא כא, יח.

מראי מקומות:
קדושין דף ס"ו, בכורות דף מ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ח.


מצווה רעח
מצוות לא תעשה: שלא יכנס בעל מום למקדש
מצוות לא תעשה: שלא יכנס בעל מום למקדש מן המזבח ולפנים.
שנאמר: "אך אל הפרוכת לא יבא ואל המזבח לא יגש" ויקרא כא, כג.

מראי מקומות:
זבחים דף צ"ח, בכורות דף מ"ג; מסכת כלים פרק א';
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ז.