ספר מצוות השם, ויקרא כב

מצווה רעט
מצוות לא תעשה: שלא יעבוד כהן טמא
מצוות לא תעשה: שלא יעבוד במקדש כהן טמא.
שנאמר: "וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו וגו'" ויקרא כב, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"א; זבחים דף י"ז;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ה.


מצווה רפ
מצוות לא תעשה: שלא יאכל כהן טמא תרומה
מצוות לא תעשה: שלא יאכל כהן טמא תרומה.
שנאמר: "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל" ויקרא כב, ד.

מראי מקומות:
יבמות דף ע"ו; סנהדרין דף פ"ג;
רמב"ם הלכות תרומות פ"ז הלכות א'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.


מצווה רפא
מצוות לא תעשה: שלא יאכל זר תרומה
[קעד] מצוות לא תעשה: שלא יאכל זר תרומה.
שנאמר: "וכל זר לא יאכל קדש" ויקרא כב, י.

מראי מקומות:
מסכת תרומות פרק ס'; מסכת חלה פרק א'; מסכת בכורים פרק ב'; יבמות דפים ס"ח, פ"ה; סנהדרין דף פ"ג; מכות דף י"ג;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ד.


מצווה רפב
מצוות לא תעשה: שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה
מצוות לא תעשה: שלא יאכל זר תרומה אפילו הוא תושב כהן ושכירו.
שנאמר: "תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש" ויקרא כב, י.

מראי מקומות:
מסכת תרומות פרק ס'; מסכת חלה פרק א'; מסכת בכורים פרק ב';
יבמות דפים ס"ח, פ"ה; סנהדרין דף פ"ג; מכות דף י"ג;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ו' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ה.


מצווה רפג
מצוות לא תעשה: שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש
מצוות לא תעשה: שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש.

מראי מקומות:
יבמות דף ע' וע"ש;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ז' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ה (וע"ש בשורש ב' וברמב"ן שם);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ח;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.


מצווה רפד
מצוות לא תעשה: שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה
מצוות לא תעשה: שלא תאכל חללה תרומה וחזה ושוק.
שנאמר: "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל" ויקרא כב, יב.

מראי מקומות:
יבמות דפים ס"ה, פ"ה, פ"ו;
רמב"ם הלכות תרומות פרק ו' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רנ"ו.


מצהו רפה
מצוות לא תעשה: שלא לאכול טבל אפילו כהן
מצוות לא תעשה: שלא לאכול טבל.
שנאמר: "ולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו לה'" ויקרא כב, טו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ג; מכות דף י"ג;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק י' הלכות יט'-כב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קנ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ז;
שו"ע יורה דעה סימן של"א.


מצווה רפו
מצוות עשה, שיהיה כל קורבן תמים
מצוות עשה: שיהיה כל קרבן תמים בלא מום.
שנאמר: "תמים יהיה לרצון" ויקרא כב, כא.

מראי מקומות:
מסכת מנחות פרק ט';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קע"ו.


מצווה רפז
מצוות לא תעשה: שלא להקדיש בעל מום למזבח
מצוות לא תעשה: שלא להקדיש בעל מום להקריב למזבח.
שנאמר: "כל אשר בו מום לא תקריבו וגו'" ויקרא כב, כ.

מראי מקומות:
תמורה דפים ו, י"ז;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ב';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"י, שי"ג.


מצווה רפח
מצוות לא תעשה: שלא להטיל מום בקודשים
מצוות לא תעשה: שלא להטיל מום בקדשים.
שנאמר: "כל מום לא יהיה בו" ויקרא כב, כא.

מראי מקומות:
בכורות דף ל"ג; תמורה דף כ"א;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שט"ו;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רנ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן שי"ג.


מצווה רפט
מצוות לא תעשה: שלא לשחוט בעל מום לקורבן
מצוות לא תעשה: שלא לשחוט בעל מום לשם קרבן.
שנאמר: "עורת או שבור לא תקריבו אלה לה'" ויקרא כב, כב.

מראי מקומות:
תמורה דף ו'; בכורות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ב;
(רמב"ן בסוף השגותיו מנה מצוות רפ"ז, רפ"ט, ר"צ, רצ"א כולן ללאו אחד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"א, שי"ב, שי"ג;
ועיין רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו'; והלכות אסורי המזבח פרק ב' מה הן המומין.


מצווה רצ
מצוות לא תעשה: שלא להקטיר אימורי בעל מום
מצוות לא תעשה: שלא להקטיר אימורי בעל מום למזבח.
שנאמר: "ואשה לא תתנו מהם וגו'" ויקרא כב, כב.
מראי מקומות:
תמורה דף ו'; בכורות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ד;
(רמב"ן בסוף השגותיו מנה מצוות רפ"ז, רפ"ט, ר"צ, רצ"א כולן ללאו אחד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"ג; ועיין
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו', והלכות אסורי המזבח פרק ב' מה הן המומין.


מצווה רצא
מצוות לא תעשה: שלא לזרוק דם בעל מום
מצוות לא תעשה: שלא לזרוק דם בעל מום על המזבח.
שנאמר: "ומעוך וכתות וגו' לא תקריבו לה'" ויקרא כב, כד.
מראי מקומות:
תמורה דף ו'; בכורות דף ל"ג;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ד;
(רמב"ן בסוף השגותיו מנה מצוות רפ"ז, רפ"ט, ר"צ, רצ"א כולן ללאו אחד);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"ג; ועיין
רמב"ם הלכות ביאת ה מקדש פרק ו'; והלכות אסורי המזבח פרק ב', מה הן המומין.


מצווה רצב -
מצוות לא תעשה: שלא לסרס זכר בשום בעל חי
מצוות לא תעשה: שלא לסרס זכר משום בעל חי.
שנאמר: "ומעוך וכתות ונתוק וכרות וגו' ובארצכם לא תעשו" ויקרא כב, כד.

מראי מקומות:
שבת דף קי"א; בבא מציעא דף צ';
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ט"ז הלכות י'-יג';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה: שס"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"כ;
שו"ע אבן העזר סימן ה';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ו.


מצווה רצג
מצוות לא תעשה: שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי
מצוות לא תעשה: שלא להקריב בעל מום של עכו"ם.
שנאמר: "ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה" ויקרא כב, כה.

מראי מקומות:
תמורה דף ז';
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק א' הלכה ו' ופרק ג' הלכה טו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה צ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שי"ד.


מצווה רצד
מצוות עשה: שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים
מצוות עשה: שיהיה קרבן בן ח' ימים.
שנאמר: "ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'" ויקרא כב, כז.

מראי מקומות:
זבחים דף קי"ב; חולין דף פ"א;
רמב"ם הלכות איסורי המזבח פרק ג' הלכה ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ס';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קעח.


מצווה רצה
מצוות לא תעשה: שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד
מצוות לא תעשה: שלא לשחוט בהמה טהורה וולדה ביום אחד.
שנאמר: "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" ויקרא כב, כח.

מראי מקומות:
חולין דף פ"ה;
רמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ב;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קמ"ט;
שו"ע יורה דעה סימן ט"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קס"ז.


מצווה רצו
מצוות לא תעשה ולא תחללו את שם קודשי
מצוות לא תעשה: שלא לעשות שום דבר שימשך ממנו חילול השם.
שנאמר: "ולא תחללו את שם קדשי" ויקרא כב, לב.

מראי מקומות:
יומא דף פ"ו; סנהדרין דף ע"ד; עבודה זרה דף כ"ז;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ס"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ב';
שו"ע יורה דעה סימן קנ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן פ"ה.


מצווה רצז
מצוות עשה: ונקדשתי בתוך בני ישראל
מצוות עשה: לקדש את השם ברבים.
שנאמר: "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ויקרא כב, לב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ע"ד;
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ט';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ה';
שו"ע יורה דעה סימן קנ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן מ"ד.